KVALITETSYSTEM

Værdier og målsætninger

 
Lemvig Gymnasiums ansatte har formuleret dette værdigrundlag for vores skoles hverdag. Værdigrundlaget er målsætninger og værdier for en skole og en arbejdsplads, som vi ønsker skal danne forbillede for andre.

NÆRHED
Lemvig Gymnasium er præget af nærhed. Vi kender i vid udstrækning hinanden, og relationer mellem elever, ansatte og ledelse er positive og tillidsfulde, og vi sætter åbenhed og gennemsigtighed højt i hverdagen. Alle er værdifulde og har indflydelse på skolens liv.

FAGLIGHED
Lemvig Gymnasium sætter fagligheden højt, og undervisningsmiljøet kendetegnes af arbejdsomhed, udsyn og nysgerrighed. Vi samarbejder med vores egn og det omgivende samfund.

FÆLLESSKAB
Alle føler sig værdsatte i Lemvig Gymnasiums fællesskab. Både elever og ansatte har ansvar for at skolens fællesskab fungerer inkluderende og respektfuldt. Traditioner og engagement er et stærkt fundament for fællesskabet.

DANNELSE
Lemvig Gymnasium skaber dannede unge mennesker, der opnår livsduelighed, mod på tilværelsen og glæde ved mange af livets forskellige aspekter. Vi vil være en skole der sætter spor både i hjernen og i hjertet.

Kvalitetssikring

Målopfyldelsen og kvaliteten sikres løbende med den nære kontakt og de åbne kommunikationslinjer der findes på skolen mellem elever, forældre, ledelse og alle ansatte.

Desuden har vi på det formelle område:

FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE KVALITETSEVALUERINGER

Hver lærer holder på hvert hold skriftlige, anonyme, faglige og undervisningsmæssige kvalitetsevalueringer mindst to gange pr. skoleår. De er primært til lærerens og holdets brug til forbedring af undervisningens kvalitet. Eleverne skal på denne måde løbende have mulighed for at ytre ønsker til og/eller utilfredshed med undervisningens form, niveau, indhold, tilrettelæggelse mv., og læreren får således løbende mulighed for inden for de givne faglige rammer at tilpasse undervisningen til det enkelte hold. Læreren skal gemme holdets evalueringer, indtil holdet afslutter faget, således at evalueringerne kan indgå i fx MUSamtaler eller elevhenvendelser af forskellig art.

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE

Hvert år udfylder alle elever et omfattende evalueringsskema om skolens undervisningsmiljø med mulighed for at komme med gode råd til skolen om fremtiden. Spørgerammen er centralt stillet, indgår i det centrale tilsyn med skolen, men danner naturligvis samtidig grundlag for, at vi som skole udarbejder en handlingsplan på baggrund af elevernes svar. Ud over denne centralt stillede ETU lader vi også hvert år vores 1. årgang evaluere grund- og introforløbet. Handlingsplaner på baggrund af begge undersøgelser udformes af ledelsen i samarbejde med elevråd, studievejledere, aktivitetsudvalget og pedeller. Resultaterne af evalueringerne er derefter tilgængelige for alle på skolens hjemmeside.

STUDIEVEJLEDERNES UDSLUSNINGSSAMTALER MED ALLE AFGANGSELEVER

For at sikre sig, at afgangseleverne har en plan for tiden efter eksamen, gennemfører studievejlederne udslusningssamtaler med alle eleverne. Herunder evalueres også om skolens mål er nået.

ÅRSAFSLUTNINGSSAMTALER

Teamlærerne afholder i løbet af maj og juni individuelle samtaler med alle elever på 1. og 2. årgang. Fokus i disse samtaler ligger på trivsel og studievaner og på, hvordan den enkelte elev skal lægge sit fokus i det kommende skoleår.

STUDIEVEJLEDERNES INDSLUSNINGSSAMTALER MED ALLE PÅ 1. ÅRGANG

I løbet af september/oktober afholder studievejlederne samtaler med alle elever på 1. årgang. Vi gør på Lemvig Gymnasium meget ud af trivsel i introforløbet og har fokus på, hvor meget trivslen betyder for læringen hos den enkelte elev. I disse samtaler spørges der ind til netop trivsel samt klassekultur og forventninger.

TIMEPULJE TIL FAGLIG KVALITETSSIKRING PÅ ET INDIVIDUELT NIVEAU

Med 2017-Reformen af gymnasiet afgav en række af gymnasiets fag nogle timer af elevernes fordybelsestid. Disse timer blev samlet i en pulje på 130 timer, som gymnasierne skal fordele til fag og faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats. Det kan være i forhold til faglige mål inden for bestemte fag eller mere overordnede mål i forhold til studiekompetence, herunder specielt skriftlige kompetencer. Timerne skal anvendes så alle elever får glæde af dem – på hver deres indsatsområde og hver deres niveau.

På Lemvig Gymnasium har vi valgt at fordele timerne på de fag og forløb, hvor vi af erfaring ved, at eleverne har brug for vejledning og træningstid. Det drejer sig fx om flerfaglige projekter, b-niveau-fag med skriftlig eksamen, forløbene omkring de større skriftlige opgaver, introduktion til nye genrer og om opgraderingshold fra b- til a-niveau. Timerne afholdes af klassens faglærer for enten hele klassen eller som intensive kurser for en mindre gruppe af elever, og de er fordelt, så alle elever i løbet af de tre år får puljens 130 timer i skemaet.

Diverse undersøgelser og evalueringer

Hvert år gennemfører skolen trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende. Måling af og redegørelse for, hvad der driver elevtrivslen i det daglige liv på . ...

ETU

Hvert år gennemfører skolen trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende. Måling af og redegørelse for, hvad der driver elevtrivslen i det daglige liv på . ...

Selvevalueringen skal kvalificere dialogen og debatten mellem ledelse, lærere og elever om kvaliteten af undervisningen og af elevernes udbytte af ...

Selvevaluering

Selvevalueringen skal kvalificere dialogen og debatten mellem ledelse, lærere og elever om kvaliteten af undervisningen og af elevernes udbytte af ...

Grundlæggende handler løbende og systematisk evaluering og feedback om, at skolens pædagogiske personale kontinuerligt hjælper eleverne til ...

Løbende evalueringer

Grundlæggende handler løbende og systematisk evaluering og feedback om, at skolens pædagogiske personale kontinuerligt hjælper eleverne til ...

Vores kvalitetsarbejde i et årshjul

Januar-februar

 • Der udarbejdes årsrapport, hvor der afrapporteres om ministerielt fastsatte kvalitetsmål som eksempelvis karaktergennemsnit, løfteevne, frafald, fravær.
 • MUS / GRUS planlægges og gennemføres hen over foråret
 • Pædagogisk dag med fokus på indsatsområder afholdes typisk i januar

Marts-april

 • Terminsprøver (kan udmønte i ekstra indsatser frem mod skoleårets afslutning)
 • Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer i fagene
 • Samtaler om standpunktskarakterer
 • Lærerforsamling i forbindelse med afgivelse af standpunktskarakterer. Alle lærere deltager i lærerforsamling for alle klasser

Maj-juni

 • Årsafslutningssamtaler (1. og 2.g) og evaluering med afgangselever
 • Årsprøver og eksamen
 • Selvevaluering udfærdiges på baggrund af årsrapport, pædagogiske initiativer og årets evalueringer (MUS, APV, ETU, faglige prøver, ) og lægges på hjemmesiden efter drøftelse i bestyrelsen.
 • Handlingsplan for det kommende år udfærdiges på baggrund af selvevalueringen og drøftes med bestyrelsen. Handlingsplanen lægges på skolens hjemmeside, hvor de sidste års handlingsplaner forefindes

August-oktober

 • Bestyrelsen udfærdiger evt. resultatlønskontrakt for rektor med udgangspunkt i blandt andet handlingsplanen. Der udfærdiges resultatlønsrapport for det forgangne år
 • Indslusningssamtaler med nye elever.
 • Grundforløbet afsluttes for elever på stx og hhx. Matematikscreening. Test i AP, ØG og NV. Evaluering heraf.
 • APV planlægges og gennemføres i løbet af efteråret

November-december

 • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og efterfølgende handlingsplan
 • Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer i fagene (skriftlige)
 • Samtaler om standpunktskarakterer (2./3. årgang)
 • Samtaler med 1. årgang om studieretningsvalg og formativ evaluering om standpunkt, skolestart og trivsel (uden standpunktskarakter)
 • Ledelse og studievejledere har dialog med UU om elever med særlige udfordring/frafaldstruede elever