STUDIE- & ORDENSREGLER

LEMVIG GYMNASIUMS VÆRDIGRUNDLAG

Lemvig Gymnasiums ansatte har formuleret dette værdigrundlag for vores skoles hverdag. Værdigrundlaget er målsætninger og værdier for en skole og en arbejdsplads, som vi ønsker skal danne forbillede for andre.

NÆRHED

Lemvig Gymnasium er præget af nærhed. Vi kender i vid udstrækning hinanden, og relationer mellem elever, ansatte og ledelse er positive og tillidsfulde, og vi sætter åbenhed og gennemsigtighed højt i hverdagen. Alle er værdifulde og har indflydelse på skolens liv.

FAGLIGHED

Lemvig Gymnasium sætter fagligheden højt, og undervisningsmiljøet kendetegnes af arbejdsomhed, udsyn og nysgerrighed. Vi samarbejder med vores egn og det omgivende samfund.

 

 

 


FÆLLESSKAB

Alle føler sig værdsatte i Lemvig Gymnasiums fællesskab. Både elever og ansatte har ansvar for at skolens fællesskab fungerer inkluderende og respektfuldt. Traditioner og engagement er et stærkt fundament for fællesskabet.

DANNELSE

Lemvig Gymnasium skaber dannede unge mennesker, der opnår livsduelighed, mod på tilværelsen og glæde ved mange af livets forskellige aspekter. Vi vil være en skole der sætter spor både i hjernen og i hjertet.

Generelle regler for orden og samvær

Almindelige regler for god opførsel gælder naturligvis på skolen. Eleverne forventes at være gode ambassadører for skolen og kreative i deres ideer om udvikling af skolen.

Det forventes, at alle medvirker til at skabe et godt arbejdsklima ved at vise gensidigt hensyn og respekt for hinanden. Dette gælder også elektronisk kommunikation. Det indebærer, at man taler ordentligt og opfører sig ordentligt over for hinanden. Reglerne gælder også adfærd uden for skolen, herunder i fritiden, der har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen. Eleverne skal udvise hensyn over for bygninger, lokaler og inventar. Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og bidrage til, at der er et rent miljø på skolen. Dette gælder både i klasselokaler og fællesarealer.

Via nettet er det kun tilladt at hjemtage materiale og foretage sig handlinger, der er i overensstemmelse med gældende dansk ret, international ret, og som ikke krænker 3. mands rettigheder. Der må ikke hjemtages eller videresendes materiale, som må anses for at være anstødeligt. De bøger, den enkelte elev har lånt af skolen, skal afleveres på de tidspunkter, som bliver fastsat, og i samme stand, som de blev modtaget i. Skolen kan kræve erstatning ved manglende aflevering eller beskadigelse af materialet. Eleverne skal i det daglige samt på hytteture, ekskursioner og studierejser overholde rusmiddelreglerne (se nedenfor).

Regler for orden og samvær i undervisningslokalerne

Under den lærerstyrede klasseundervisning i et klasselokale har den enkelte lærer metodefrihed med ansvar for, at eleverne modtager en god undervisning efter bekendtgørelsens og Lemvig Gymnasiums mål. Det er ikke lovligt at foretage film- og/eller lydoptagelser af undervisningen eller lignende uden samtykke fra lærerens side. Læreren har ansvar for at lokalet ser ordentligt ud før og efter undervisningen. Er der problemer med, at lokalet er opryddet, meddeles dette af læreren til rektor, som tager affære. Teamlederne ser efter, at skabene er opryddede, og at ophængningen ser ordentligt ud. Tillader læreren, at der indtages mad eller drikke i løbet af undervisningen, har læreren ansvar for, at der ryddes op efter dette. Læreren skal gøre det klart for eleverne, at undervisningskultur kan være forskellig fra lærer til lærer. Grupper af lærere, f.eks. en klasses lærere, kan med fordel enes om at have samme klasserumskultur. Enhver lærer i lokalet er ansvarlig for, at dette overholdes af alle i lokalet.

Regler for oprydning i fællesområder

I slutningen af hvert spisefrikvarter (11.25- 11.55) skal der ryddes op på skolens fællesområder. Denne oprydning står klasserne på skift for en uge af gangen. I den forbindelse skal følgende bemærkes:

 • Oprydningen skal starte i så god tid (f.eks. kl. 11.50), at de opryddende elever højst bliver 5 min. forsinket til 5. lektion. Det er derfor en god ide at være 10-15 elever hver dag.
 • Områder, der skal ryddes op: Hullet, området ved kantinen, det bløde område nord for hullet, Søtorvet, Studieområdet samt Halmtorvet.
 • Affald på borde og gulve smides ud, stole stilles pænt, og borde tørres af med en våd klud (fås ved henvendelse i kantinen).

Alle elever skal selv sørge for at smide deres affald (madpakkepapir o. lign.) ud, hvorfor der kun bør være en smule glemt affald tilbage til oprydningsholdet. Hvis nogle elever sviner meget, er det tilladt oprydningsholdet straks at melde dem på kontoret, så de svinende selv kan komme til at rydde det op. Hvis oprydningsholdet ikke ved, hvem der har efterladt affaldet, bliver de nødt til selv at stå for oprydningen.

Om aktiv deltagelse og afleveringer

Alle elever har pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Fravær fra undervisningstimerne er tilladt i forbindelse med idrætsstævner, ekskursioner, musical, terminsprøver og brobygning samt lignende, som er sidestillet med gymnasiets undervisningstilbud. I sådanne tilfælde skal læreren ikke føre fravær i den enkelte undervisningstime. Læreren underrettes herom i de enkelte tilfælde. Lærere og elever holder sig underrettet om undervisningen gennem LUDUS, og lærerne fører fravær i LUDUS i starten af hver lektion. Manglende opgaveafleveringer registreres på afleveringsdagen, og begrundede udsættelser registreres straks i LUDUS. For at sikre at ingen elever kommer bagud med skriftlige opgaver indkaldes elever, der mangler afleveringer til obligatorisk lektiefængsel (Pitstop) efter skoletid (se herunder).

Aktiv deltagelse i undervisningen indebærer
 • fremmøde til undervisningen og fællesarrangementerne
 • rettidig aflevering af skriftlige opgaver
 • deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • deltagelse i ekskursioner mv. med begrænset deltagerbetaling
 • deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen
 • dagligt at kontrollere for informationer i LUDUS

Elevernes tilstedeværelse og opgaveaflevering registreres løbende og følges af administrationen. Eleverne har pligt til at give skolen besked om årsagen til eventuelt fravær i LUDUS. Hvis der er tale om fravær af længere varighed, dvs. en uge eller mere, kan skolen forlange en lægeattest. Attesten betales af eleven. Hver elev har mulighed for at holde sig orienteret om eget registreret fravær i LUDUS.

Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, som er fastsat af lærerne. Manglende opgaveaflevering indgår i vurderingen af elevens studieaktivitet og vil kunne udløse en advarsel og en efterfølgende sanktion. Hvis det opdages, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, vil eleven modtage en advarsel. I gentagelsestilfælde kan det medføre bortvisning.

Skolen kan kræve at eleverne er til stede på skolen i forbindelse med skriftlige opgaver (fordybelsestid). Hvis en elev kommer bagud med skriftlige afleveringer, skal der tages hånd om det, inden det bliver uoverkommeligt for eleven. Administrationen har mulighed for at sætte eleven i ”skrivefængsel”. Der er skrivefængsel to gange om ugen. En lærer holder øje med, at eleven dukker op, og kan evt. hjælpe med opgaven. I skrivefængslet skal eleven arbejde med den opgave, læreren indberetter. Opgaven skal afleveres samme dag ellers gives der et SU-varsel.

Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, lærerteam, studievejleder og ledelsen. Der lægges vægt på en hurtig indgriben over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær, eller hvis studieaktivitet har udviklet sig i negativ retning. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer over for en elev. Ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan skolen give eleven en påtale eller en mundtlig eller skriftlig advarsel, hvori konsekvenserne af en gentagelse af forseelsen eller fortsættelse af den påtalte adfærd præciseres. Konsekvensen kan være udelukkelse fra konkrete arrangementer/aktiviteter, midlertidig bortvisning i indtil 10 dage på et skoleår (registreres som fravær) eller permanent bortvisning (udmeldelse). I særligt alvorlige tilfælde kan der iværksættes en sanktion uden forudgående påtale eller advarsel. Skolen kan desuden rejse erstatningskrav for ødelæggelser forvoldt af elever.

Gentagen overtrædelse af skolens regler om mødepligt m.m. (se afsnit 2) kan medføre:

 • at eleven henvises til at aflægge prøve i et eller flere afsluttende fag i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til prøve i faget/fagene
 • at eleven mister retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år
 • at eleven henvises til at gå til eksamen som selvstuderende
 • at eleven vurderes ikke at være studieaktiv, og at SU vil blive stoppet fra måneden efter. (Når eleven senere skønnes at være studieaktiv, kan der igen gives SU.)
 • at man (i grove tilfælde) bliver udmeldt af skolen

Hvis eleven er under 18 år, vil en advarsel samt eventuelle videre sanktioner skriftligt blive meddelt forældrene.

En elevs tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætning for oprykning til næste klassetrin. Elevens standpunkt vurderes derfor ved skoleårets afslutning. En elev har krav på oprykning til næste klasse, når eleven har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af standspunktskarakterer og prøvekarakterer, og har aflagt de krævede prøver, herunder har afleveret skriftlige aflevering og alle større skriftlige opgaver, inklusiv DHO i 1.g/2.g for hhx og studieretningsopgaven i 2.g. Rektor træffer den endelige beslutning om oprykning. Hvis en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen. Rektor kan dog træffe beslutning om at lade eleven gå året om én gang.

Enhver form for mobning af andre elever eller elevgrupper er ikke tilladt. Herunder gælder også mobning, der foregår på de sociale medier, og som er rettet mod enkelte elever eller elevgrupper af studiereglerne (se ovenfor). Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Deling af krænkende materiale af andre elever eller elevgrupper er forbudt, og der vil blive grebet ind i henhold til skolens procedure og sanktioner ved overtrædelse. Er den digitale deling i strid med lovgivningen anmeldes sagen til Politiet.

Læs om Lemvig Gymnasiums antimobbestrategi her

Klager over iværksatte sanktioner eller nægtet oprykning skal indgives til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inden to uger efter, afgørelsen er meddelt, og stiles til rektor. Rektors kommentar kan med en uges 7 dage frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentarerne vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. Klager har ikke opsættende virkning.

Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol i skoletiden eller at møde op på gymnasiet i påvirket tilstand. Dette gælder også for undervisningsaktiviteter uden for gymnasiet Enhver form for besiddelse af, handel med eller indtagelse af narkotika, euforiserende stoffer eller receptpligtigt medicin uden recept i skoletiden eller i forbindelse med undervisningsaktiviteter, studieture og ekskursioner er forbudt. I tilfælde af brud på reglerne om gribes der ind afhængigt af omstændighederne: Underretning af forældre, samtale med rektor og studievejleder, advarsel og i yderste konsekvens permanet bortvisning. Sagen meldes til Politiet. For alkohol gælder der dog særlige regler i forbindelse med studieture og ekskursioner (se Alkoholpolitik herunder).

Alkoholpolitik

Lemvig Gymnasiums alkoholpolitik ligger i tråd med det alkoholkodeks, som er forfattet i et samarbejde mellem et bredt udvalg af gymnasier: Alkoholkodeks – Sund Fornuft

Til støtte for ovenstående politik har gymnasiet et regelsæt for brug af alkohol på gymnasiet. Gymnasiets regler om elever og alkohol er følgende:

Ved særligt festlige lejligheder på gymnasiet kan der gives tilladelse til, at der kan indtages alkohol for elever over 15 år. Tilladelse gives af gymnasiets ledelse. Af særlige lejligheder kan nævnes elevfester, caféarrangementer (herunder elevernes fredagscafé) samt den årlige skolefest.
Hvis elever eller en gæst til en elev har en tydeligt beruset adfærd ved gymnasiets arrangementer nævnt under forrige punkt, vil det blive påtalt af det vagthavende personale og meddelt gymnasiets ledelse. En sådan adfærd kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet. Personalet har dog pligt til at hjælpe med at sørge for, at den unge bliver bragt forsvarligt hjem; dvs. enten hentet af forældre eller sendt med en taxi hjem.
Gymnasiets personale har pligt til at gribe aktivt ind over for elever, der er i konflikt med eller på vej til at komme i konflikt med gymnasiets rusmiddel- og alkoholpolitik.
I tilfælde af mistanke om en elev har eller er på vej ud i et misbrug af alkohol eller andre rusmidler rettes henvendelse til studievejlederen, som indkalder eleven til samtale. Der kan herefter henvises til behandlingstilbud.
I tilfælde af brud på reglerne gribes der ind afhængigt af omstændighederne: Underretning af forældre, samtale med rektor og studievejleder, advarsel og i yderste konsekvens permanet bortvisning.

Alkohol- og rusmiddelpolitik på studieture og ekskursioner

De ansvarlige lærere skal inden afrejse informere eleverne om gymnasiets alkohol- og rusmiddelpolitik, og eleverne er medansvarlige for at reglerne overholdes. Eleverne skal til enhver tid følge lærernes anvisninger.

Studieture og ekskursioner indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der – efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere – dispenseres herfor ved særligt programsatte aktiviteter, eksempelvis afslutningsaften, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang. Det er ikke lovligt at beruse sig. For studieture og ekskursioner gælder derfor følgende alkoholpolitik:

 • Hytteture i 1.g er alkoholfrie.
 • Studieture i 2.g, som normalt afholdes inden for landets grænser, er i udgangspunktet alkoholfrie. Eleverne kan få lov til at nyde alkohol den sidste aften inden hjemrejse. Det er en forudsætning at eleverne er klar til næste dags program. Eleverne skal være på vandrehjemmet senest 23.30 og i øvrigt følge vandrehjemmets ordensregler.
 • På studieture til udlandet i 3.g må der nydes alkohol, men aldrig i forbindelse med det faglige program eller i et omfang der skader det faglige udbytte af turen. Eleverne skal være på hotellet senest 00.30 og ellers følge hotellets ordensregler.

Overtrædelse af reglerne medfører hjemsendelse for egen regning. Efter turen vil rektor tage en samtale med eleven og sanktionere afhængigt af omstændighederne: Underretning af forældre, samtale med rektor og studievejleder, advarsel og i yderste konsekvens permanet bortvisning. På udvekslingsture med privat indkvartering gælder der særlige regler, som aftales i dialog med partnerskolen.

Skolen er tobaksfri – det gælder hele skolens matrikel.

Grupper, der ikke har direkte tilknytning til gymnasiet (altså alle andre end gymnasiets elevgrupper), må ikke reklamere og agitere personligt på gymnasiet i skoletiden. Skolen vil ikke lægge rum til rene salgsaktiviteter som f.eks. salg af forsikringer, medlemsskaber, mm. Dette ligger uden for gymnasiets opgave og kan også være i strid med regler for markedsføring over for børn og unge.

Skriftligt materiale kan efter aftale med elevråd og rektor evt. lægges ved hovedindgangen. Aktivitetsudvalget kan stadig arrangere fællesarrangementer o. lign. med disse grupper. Elevgrupper fra gymnasiet kan låne lokaler i f.eks. spisefrikvarteret til eksempelvis andagtsmøde. Politiske partier/ungdomspartier kan efter aftale få lov til at få et “bord” (lave en mindre stand) i kantineområdet og tale med eleverne i spisepausen. Vi følger i øvrigt “Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner”, som gengives her:

 • Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.
 • Ungdomsorganisationerne bør have mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen, og uddannelsesinstitutionen bør stille lokale eller sted til rådighed.
 • Det er ikke en forudsætning for ungdomsorganisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever.
  Uddannelsesinstitutionen bør angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor ungdomsorganisationerne kan placere eller hænge materialer op.
 • Det er en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem ungdomsorganisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.
 • Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.
 • De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
 • Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.
 • Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.
 • Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

Mange gæster udtrykker glæde over arkitekturen, indretningen og udsmykningen på Lemvig Gymnasium. For til stadighed at have en smuk og nogenlunde gennemført udsmykning på skolen er der nedsat et kunstudvalg bestående af lærerne i billedkunst, pedel og vicerektor. Lærerne i billedkunst beslutter, hvorledes udsmykningen skal være. De arbejder sammen med pedel og vicerektor, der skal hjælpe med at ideerne gennemføres. Alle kan rette forslag og kritik til udvalget, som bearbejder henvendelserne. Der skal årligt findes midler til indkøb af kunst. Mindst én gang om året går udvalget skolens lokaler igennem mhp. justeringer. En formiddag i starten af juni findes hertil. Udvalget står for ved passende lejligheder at afholde åbne udstillinger på skolen.

Aktivitetsudvalget og administrationen på Lemvig Gymnasium er ansvarlig for ophængning og nedtagning af plakater og lignende på skolens fællesarealer.

Eleverne har selv ansvar for egne værdigenstande, når de er på skolen. Skolen tilbyder aflåselige skabe i garderoben i kælderen, og også i omklædningsrummene har eleverne mulighed for at låse værdigenstande inde, i mens de har idræt. Skolen erstatter ikke bortkomne eller beskadigede private genstande. I alle klasselokaler er der mulighed for at opbevare mobiltelefoner i aflåste skabe.