ORGANISATIONSPLAN

Indledning og formål

Formålet med denne organisationsplan er at fremme Lemvig Gymnasiums mål og skabe gode arbejdsforhold for alle på skolen. Gymnasiets vigtigste arbejdsfelt er formuleret i Folketingets love og i Undervisningsministeriets bekendtgørelser om gymnasier. Det må således altid stå klart, at gymnasiets vigtigste ydelse er at give den enkelte elev de bedste muligheder for læring.

Der skal på Lemvig Gymnasium være et positivt syn på elevmedindflydelse, og der skal arbejdes aktivt for et velfungerende elevråd. Alle råd og udvalg skal sikre højt informa­tionsniveau og kontinuitet i arbejdet – især ved grundige overdragelsesforretninger.

Kernen i arbejdet for hele skolen som virksomhed og for den enkelte ansatte er skolens mål, som derfor gengives her:

Lemvig Gymnasiums ansatte har formuleret dette værdigrundlag for vores skoles hverdag. Værdigrundlaget er målsætninger og værdier for en skole og en arbejdsplads, som vi ønsker skal danne forbillede for andre.

NÆRHED
Lemvig Gymnasium er præget af nærhed. Vi kender i vid udstrækning hinanden, og relationer mellem elever, ansatte og ledelse er positive og tillidsfulde, og vi sætter åbenhed og gennemsigtighed højt i hverdagen. Alle er værdifulde og har indflydelse på skolens liv.

FAGLIGHED
Lemvig Gymnasium sætter fagligheden højt, og undervisningsmiljøet kendetegnes af arbejdsomhed, udsyn og nysgerrighed. Vi samarbejder med vores egn og det omgivende samfund.

FÆLLESSKAB
Alle føler sig værdsatte i Lemvig Gymnasiums fællesskab. Både elever og ansatte har ansvar for at skolens fællesskab fungerer inkluderende og respektfuldt. Traditioner og engagement er et stærkt fundament for fællesskabet.

DANNELSE
Lemvig Gymnasium skaber dannede unge mennesker, der opnår livsduelighed, mod på tilværelsen og glæde ved mange af livets forskellige aspekter. Vi vil være en skole der sætter spor både i hjernen og i hjertet.

Organisationsplan

Består af to lærere valgt af pædagogisk råd og en udpeget formand. Vicerektor er tilknyttet som bindeled til ledelsen. Elevrådets synspunkter skal inddrages, hvor det er relevant.

Arbejdsområder:

 • Arrangører af fællesarrangementer
 • Modtagelse og introforløb af nye elever, teambuilding og introfest
  - Kontakt med 2.g’ere om indslag i forbindelse med 1.skoledag
 • Medarrangør af skolefest og julefest i samarbejde med ledelse, pedeller og kantine
 • Kontakt med elever i forbindelse med
  - Juleafslutning og underholdning
  - 3.g’ernes sidste skoledag med revy
 • Kontakt til elevråd i samarbejde med rektor
 • Forberedende og evaluerende møder med gymnasiets café- og festudvalg, SUNA og FLOS
 • Løbende informationer til ansatte om kommende arrangementer
 • Organisering af diverse i forhold til arrangementer (oprydning, barvagter, frokoster etc.)
 • Faste arrangementer i øvrigt

Valg af formand for og medlemmer af Aktivitetsudvalget:

Rektor indhenter ansøgninger til stillingen som formand for Aktivitetsudvalget og udpeger denne i samarbejde med vicerektor. De to medlemmer vælges efter opstilling i Pædagogisk Råd ved almindelig, hemmelig afstemning, efter at navnet på formanden er offentliggjort. Menige medlemmer er på valg på sidste PR i ulige år. Afstemningen foregår i to tempi, idet hvert medlem af Pædagogisk Råd kan afgive op til 3 stemmer (dog kun en stemme pr. kandidat).

AV-ansvarlig tager sig af arbejdsopgaver angående kopiering, projektorer, kontorartikler, fælles it-udstyr, lys og lyd. Målet er at skolen har velfungerende AV-udstyr og at skolens indkøb foregår med blik for funktion, bæredygtighed og effektivitet.

AV-ansvarlig tager sig af nedenstående opgaver i det daglige. Nogle af arbejdsopgaverne dukker op med års mellemrum, mens andre er mere hyppige.

 

1.       Indkøb af kontorartikler og udstyr til pædagogisk værksted og til specielle faglige behov.

2.       Indretning og oprydning på pædagogisk værksted

3.       Indhentning af tilbud og indkøb af kopimaskiner.

4.       Dialog med faggrupper om ønsker om fælles it-udstyr eller AV-udstyr

5.       Indretning og opsætning af AV-udstyr på skolen i samarbejde med pedeller

6.       Indretning og udstyr i auditoriet og andre fællesområder.

7.       AV-udstyr i Hullet, samkøring med lydanlæg fra Musiklokalet (i samarbejde med musiklærere)

8.       Udarbejdelse af vejledninger til kollegerne angående AV-udstyr, kopiering eller fælles it-udstyr.

9.       Vejledning af især nye kolleger i brug af skolens AV-udstyr

Lemvig Gymnasium er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse, der har overordnet ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager. Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Klik og se reglerne for bestyrelsens arbejde

Klik og se bestyrelsens aktuelle sammensætning

Biblioteket varetages af en sekretær, der sørger for budgetstyring og regnskabsaflæggelse samt bestilling.

Sekretæren sørger for registrering af nye bøger, systematisering og revision af tidsskriftsbestanden samt vedligeholdelse/revision af bogbestanden og inventaret på biblioteket.

Sammen med Lemvig Bibliotek sørger historielærer Martin Hansen for oplæring af eleverne i systematisk litteratur/informationssøgning samt elektroniske henvisningsredskaber (noter og litteraturliste) i forbindelse med de store skriftlige opgaver (DHO/SRO/SRP/SOP/EOP).

Der samarbejdes desuden med andre biblioteker, herunder folkebiblioteker og CfU.

Intern kommunikation blandt skolens ansatte foregår via Outlook.

Ansattes kommunikation med eleverne foregår som hovedregel på Ludus. I særlige tilfælde – fx vejledningssituationer – kan læreren vælge at bruge Teams.

Skolen stiller Office 365 til rådighed for ansatte og elever. I undervisningen på egne hold og i egne fag er det op til læreren selv / faggruppen at til- og fravælge brug af digitale platforme. I de tværfaglige forløb og i forbindelse med de tværfaglige opgaver anvendes Teams og OneNote.

Ønsker til øvrige digitale platforme – programmer, digitale bøger eller andre læringsmidler – indgives til ledelsen.

Når budgettet for det kommende år er vedtaget i bestyrelsen, informeres faggrupperne om fordeling af midlerne for det kommende år til faggruppekonti (undervisningsmidler og elevaktiviteter). Fordelingsnøglen kan i ganske særlige tilfælde ændres i løbet af et finansår. Dette sker efter ansøgning til rektor.

Består af 8 elever, der vælges af alle elever på Lemvig Gymnasium efter fastlagt procedure (Jvf. Elevrådets vedtægter).

Arbejdsområde:

Elevrådet afgiver udtalelse til rektor, herunder i generelle sager om elevernes forhold.

Elevrådet har ikke adgang til at udtale sig om enkelte læreres forhold.

Elevrådet deltager i Klasseforsamlingen, der består af klasserepræsentanterne.

Elevrådets kontakt til lærerne og rektor sker jævnligt gennem bl.a. Fællesudvalget, sekretæren for Aktivtetsudvalget samt ledelsen.

Se i øvrigt mere om elevrådet her

Som en vigtig del af skolens kvalitetssikring skal eleverne have lov til at evaluere deres skolegang på Lemvig Gymnasium.

I hvert fag evalueres undervisningen anonymt to gange om året: Hver lærer holder på hvert hold skriftlige, anonyme, faglige og undervisningsmæssige kvalitetsevalueringer mindst to gange pr. skoleår. De er primært til lærerens og holdets brug til forbedring af undervisningens kvalitet. Eleverne skal på denne måde løbende have mulighed for at ytre ønsker til og/eller utilfredshed med undervisningens form, niveau, indhold, tilrettelæggelse mv., og læreren får således løbende mulighed for inden for de givne faglige rammer at tilpasse undervisningen til det enkelte hold. Læreren skal gemme holdets evalueringer, indtil holdet afslutter faget, således at evalueringerne kan indgå i fx MUSamtaler eller elevhenvendelser af forskellig art.

Eleverne evaluerer desuden introforløb / grundforløb samt deres generelle trivsel på skolen. Det sker gennem lokale evalueringer, som ledelsen iværksætter med henblik på løbende at tilpasse og forbedre skolens praksis. Og det sker gennem de store nationale trivselsmålinger. På baggrund af disse evalueringer udarbejder ledelsen i samarbejde med elevråd, pædagogisk råd, studievejledere, pædagogisk udvalg, aktivitetsudvalg og andre relevante fora en handlingsplan.

Elever på Lemvig Gymnasium danner normalt hvert år en elevfestforening (FLOS), som ved lejlighed låner skolens lokaler til afholdelse af en lukket fest. Skolen støtter foreningen ved at låne FLOS skolens lokaler gratis.

 • søge alkoholbevilling hos politiet til lukket fest.
 • rengøre de opryddede lokaler efter festen.
 • sørge for vagtpersonale
 • tilknytte pr. fest én ledelsesrepræsentant, som kan kontaktes efter behov
 • stille to lærere og pedeller til rådighed, hvis opgave er:
  – at tilse elevoprydningen umiddelbart efter festen.
  – at kunne tilkaldes på skolen af elever, som har brug for hjælp, og da efter bedste evne yde dem denne hjælp

Opgaven med at være lærervagt til FLOS-festerne tildeles ved skoleårets begyndelse og der sendes en udførlig mail med hvilke opgaver, der skal varetages under selve vagtopgaven.  

Rektor: BL

Vicerektor: CB

EUD/EUX-koordinator: MRK

Pædagogisk leder / uddannelsesleder: LAG (STX og HHX)

Administrationsinspektor: UJ

Datavejledere: AR

AV-Inspektor: SP

Tillidsrepræsentant: LW

Styrelsen: AG, SP, HGG og tillidsrepræsentant

Studievejledere: HGG og NR

Sikkerhedsrepræsentant: JD

Bestyrelsen: AG, LW

Samarbejdsudvalg: AG, LW, MRK, JD, HGG, BL, CB, Anette Jensen, Jørgen Kielsholm, Jette Nicolajsen.

Aktivitetsudvalget: NK (formand), GJ, BM

Formålet med mødet er at få lejlighed til at lære skolen at kende, tale med lærerne og indsnuse skolens atmosfære. Mødet finder sted i september måned forud for studieretningsvalget. Ved mødet deltager rektor, studievejlederne, vicerektor, uddannelsesledere fra hhx og stx samt faglærere på 1. årgang.

Mødets forløb:

Rektor byder velkommen
Vicerektor gennemgår årets gang på Lemvig Gymnasium
Oplæg fra Studievejlederne og faglærere med præsentation af de enkelte studieretninger

Dette er den fælles del af arrangementet. Derefter har forældre og elever mulighed for at opsøge lærere og elever fra de enkelte studieretninger med henblik på en afklaring i forhold til studieretningsvalget.

Mødet varer fra 16.30 til 18.00.

Aktivitetsudvalget står for arrangementerne i samarbejde med rektor m.fl.

Før arrangementet:

 • Aftale om “ansvarshavende” (Aktivitetsudvalg, Elevråd, rektor etc.)
 • Aftale om pris og tid, transport m.v.
 • Opslag til lærere, elever, pedel
 • Aftale med pedel om opstilling, teknik m.v.
 • Aftale med kantinen om frokost
 • Arrangementet skal evt. koordineres med undervisningen
 • Evt. annoncering

Under arrangementet:

De enkelte klasser følges med den lærer, der skulle have varetaget undervisningen i den lektion hvor fællesarrangementet ligger. Eleverne mødes i klassen inden arrangement for at blive ført tilstede og lægge mobilerne fra sig. 

 • Velkomst
 • Fotografering (pedel eller lærer)
 • Trække for
 • Afslutning, evt. frokost med foredragsholder

Efter arrangementet:

 • Notits til Facebook, IG og evt. avisen

Evt. tilbagemelding til foredragsholder

På Lemvig Gymnasium er indkøbskompetencen inden for visse rammebeløb uddelegeret til de indkøbsansvarlige: Administrationsinspektor, AV-ansvarlig, datavejleder, laboratoriefaglærere, billedkunstlærere samt idrætslærere. Desuden afsættes der puljebeløb med rektor som ansvarlig.

Baggrunden for de sidstnævnte puljebeløb er ekstraordinære indkøb samt uforudsete udgifter og overskridelser. Inden for rammebeløbene kan de indkøbsansvarlige disponere indtil 1. december, idet ledelsen gives fyldig information og rådspørges i tvivlstilfælde.

For modtagelse af indkøbte varer og ydelser kvitteres hos regnskabsføreren (Jette), og den indkøbsansvarlige sørger for, i samarbejde med pedellen, at varerne mærkes og holdes i god stand, samt at der føres inventarlister.

Nord-Østerdal videregående skole, Tynset, Norge

Kronberg-Gymnasium, Aschaffenburg, Tyskland

IES Avenida de los Toreros, Gymnasium i Madrid, Spanien

Gymnasium Michelstadt, Michelstadt, Tyskland

Lemvig Gymnasium skal være et godt sted at starte for nye ansatte. De nye kolleger skal føle sig velkommen fra første dag, og det er vigtigt, at alle i kollegiet er behjælpelige, hvis nye kolleger skal finde sig godt tilrette. For at sikre en god start for alle nyansatte involveres mange i introduktionen til skolens praksis. I vores velkomstpjece, som du kan finde ved at klikke her, samt i nedenstående tekst står det beskrevet, hvem der introducerer til hvad. 

Det er ledelsens opgave …

 • at sørge for introduktion til skolens intranet og øvrige digitale platforme
 • at sørge for introduktion til procedurer omkring evaluering (kvalitetssystem)
 • at sørge for introduktion til arbejdstidsaftalen
 • at sørge for introduktion til formelle rammer omkring kursusdeltagelse, sygdom osv. (se Kurser og Lærerfravær for yderligere oplysninger).
 • at sørge for introduktion til skolens årshjul ang. det tværfaglige og de store skriftlige opgaver
 • at sørge for introduktion til begreber som elevtid og fordybelsestid
 • i løbet af de første par måneder at aftale observation af undervisning med efterfølgende samtale for at sikre en god start.
 • i løbet af de første par måneder at indkalde nyansatte til møde ang. skolestart, undervisningsopstart, karaktergivning …
 • at opdatere hjemmesiden, så nye ansatte bliver synlige
 • at udpege en mentor

Mentoren er ansvarlig for følgende:

 • Mentoren tager straks efter tildeling af rollen kontakt med den nye kollega, byder velkommen og planlægger et møde. På et sådant møde inden undervisningsstart (fx inden sommerferien) kan der …
  • videregives inspirationsmateriale, undervisningsforløb eller undervisningsbeskrivelser (hjælp til at hente disse kan fås hos sekretærerne)
  • vises rundt på skolen og i faggruppens (faggruppernes) samlinger
  • planlægges møde i forbindelse med undervisningsstart
 • Møde i opstartsfasen, f.eks. med præsentation af de forskellige møder, udflugter, fester, faggruppeformænd, lektier (mængde og stilladsering) mm. samt skemalægning af gensidig observation.
 • Gensidig observation af undervisning med efterfølgende møder.
 • Løbende møder omkring: Første undervisning, første aflevering, karaktergivning, tværfaglige forløb mm.
 • Der opfordres til, at der også tages initiativ til mere uformelle møde med kollegerne – f.eks. ved at tage initiativ til en fredagsøl.

Både mentoren og den nyansatte tildeles timer mentorordningen – timetallet afhænger af den nyansatte erfaring og anciennitet.

AV-ansvarlig sørger for …

 • at introducere den nye medarbejder til skolens AV-udstyr
 • udlevering af koder osv.

Pedelteamet sørger for …

 • computer, software og internetadgang
 • nøgler og intro til alarmsystemer

Sekretariatet sørger for …

 • koder til Ludus, UniLogin …
 • at hjælpe med at finde svar på alt!

Faggruppeformænd i nyansattes fag sørger for …

 • at introducere den nye fagkollega til fagets resurser på skolen (digitale og fysiske)

Alle undervisere sørger for …

 • løbende opdatering af deres undervisningsbeskrivelser, således at en ny medarbejder kan få et overblik over, hvad der er arbejdet med i en klasse, der overtages fra en anden lærer.

I skoletiden står Aktivitetsudvalget for koordineringen af arrangementet.

Skitse for sidste skoledag før jul:

 • Kl. 7.55 - 9.00: Stamklasser med teamlederen (+ evt. indbudte lærere)
 • Stoleopstilling i fællesområdet (Pedellerne)
 • Mikrofon m.v. er parat. (Aktivitetsudvalget)
 • Kl. 9.00 - 10.30: Fællesarrangement med skolens egne indslag og fællessange
 • Kort juleafslutning v/rektor
 • Kl. 11.15 Afslutning i Lemvig Kirke (Rektor).

Om aftenen:

 • Julefest kl. 20.00 - 24.00 for elever, gamle elever og lærere. For arrangementet står Aktivitetsudvalget i samarbejde med rektor, pedeller og FLOS. Der arrangeres evt. spisning/hygge på lærerværelset for deltagende lærere fra kl. 19.
 • Kl. 20.00: Ankomst, kantinen åben. Dørene lukkes kl. 21.00. Entré betales.

Der gives standpunktskarakterer tre gange om året:

STX og HHX:

1.g i oktober, marts og maj

2.-3.g i november, marts og maj

EUD/EUX:

GF1 i oktober og januar

GF2 i marts og maj

2.p/EUX i november, marts og maj

Karaktererne gives i LUDUS og der gives besked når der åbnes for indtastning. Karaktergivningerne efterfølges af en lærerforsamling, hvor vicerektor sammen med studievejlederne har dannet sig et overblik over alle elever og deres karakterer. På mødet har lærerne mulighed for at vende enkelte elever, der giver anledning til opfølgende tiltag. Her kan klassens lærere, studievejleder og ledelse inddrages. Se endvidere menupunktet "Lærerforsamling". 

Lærerforsamlinger ligger typisk i forlængelse af skoledagen og varer omkring 2-2½ time.

Efter lærerforsamlingen offentliggøres elevernes karakterer i Ludus og der opfordres til at karaktergivning altid underbygges med forskellige former for formativ evaluering.

Lemvig Gymnasium er et åbent og demokratisk gymnasium, hvor medarbejderindflydelsen er i højsædet. Endvidere er gymnasiet et udkantsgymnasium, hvor fokus på fastholdelse, udvikling og tiltrækning af værdifulde medarbejdere er en nødvendighed. Vi anser efteruddannelse og kompetenceudvikling for en vigtig del af dette arbejde.

Gymnasiet skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for at udvikle sig selv og deres arbejdsplads. Der skal være rum til faglig og pædagogisk udvikling båret frem af personligt engagement, og medarbejderne skal løbende rustes til at møde de nye udfordringer, som gymnasiet står over for i form af f. eks. nye elevtyper og lærerroller, anvendelsen af it, og fagsamarbejde.

Vi værdsætter, at medarbejderne selv er med til at præge deres skole, og derfor skal retningen for kompetenceudviklingen i udgangspunktet udstikkes af medarbejderen selv. For at sikre at skolens midler til efteruddannelse også anvendes til kompetenceudvikling på særlige udviklingsområder for skolen, er der etableret følgende fordeling af midlerne.

 • 40% afsættes til kompetenceudvikling inden for skolens indsatsområder (indsatsområder udpeges årligt af ledelsen i samråd med pædagogisk udvalg).
 • 40% afsættes til faglig opdatering og efteruddannelse.
 • 20% er såkaldt ”frie midler” til øvrig kompetenceudvikling.

Ved påbegyndelse af et længerevarende uddannelsesforløb udformer medarbejderen i samarbejde med ledelsen en personlig uddannelsesplan, som der løbende følges op på, eksempelvis i forbindelse med MUS. Dette sikrer målrettethed i efteruddannelsen (og er desuden et krav for at skolen kan søge midler fra f. eks. Kompetencefonden).

Denne kompetenceudviklingsplan er godkendt og evalueres løbende af Lemvig Gymnasiums samarbejdsudvalg.

Ansøgninger om efteruddannelse forelægges vicerektor.

Særlige efteruddannelsestilbud:

Det er et mål for Lemvig Gymnasium at have fagligt dygtige lærere med et bredt udsyn. Vi vægter fagligheden højt, og det er sikkert en af forklaringerne på elevernes gode resultater. Derfor vil vi også gerne støtte lærere i at bruge efteruddannelsestilbuddene i området. Vi tilbyder således at betale for kurser eller foredrag på følgende områder:

Består af lærerne i billedkunst, pedel og vicerektor.

Arbejdsområde:

Skolens udsmykning og afholdelse af åbne udstillinger på skolen.

På Lemvig Gymnasium ser vi gerne, at lærerne deltager i kurser, der styrker deres faglige og pædagogiske efteruddannelse.

Ønsker man at deltage i et kursus sendes en ansøgning til vicerektor med oplysning om kursets emne, dato, varighed, sted og evt. pris. Det er først muligt at tilmelde sig kurset når det er godkendt af vicerektor.

Består af rektor, vicerektor, økonomi- og administrationsinspektor og uddannelsesleder. Ledende sekretær og ledende pedel er tilknyttet.

Arbejdsområde:

Har oversigt over skolens samlede virksomhed. Opsyn med kommunikation og uddelegering af arbejdsopgaver. Varetager at skolens regnskabs- og budgetafvikling foregår efter gældende procedurer. Rektor har udadtil alene det pædagogiske og administrative ansvar.

Lægges i Ludus så tidligt som muligt, dog senest kl. 14.30 dagen før lektionen skal afholdes.

Skriftlige afleveringer (opgaveordlyden) skal være lagt ind minimum én uge før afleveringsfristen. Større afleveringer af 4-6 timer lægges ind 14 dage før.
Alle elever er forpligtede til at logge på Ludus dagligt for at orientere sig om lektier og beskeder.

 1. Fondens navn er ”Lemvig Gymnasiums Venner”.
 2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gymnasiets 5 års fødselsdag
 3. Fondens administration varetages af bestyrelsen ved Lemvig Gymnasium, der er fondens øverste myndighed.
 4. Fondens regnskabsførelse varetages af Lemvig Gymnasiums kontor, og fondens regnskab revideres af de til enhver tid valgte medlemmer i bestyrelsen.
 5. Fondens formål er at yde støtte til formål i forbindelse med Lemvig Gymnasiums drift, hvortil der ikke kan fremskaffes offentlige midler, eksempelvis udsmykning, større arrangementer, udstillinger o.l. Endvidere kan der efter ansøgning ydes støtte til elevernes studierejser og ekskursioner.
 6. Støtten kan ydes efter ansøgning fra lærere og elever til rektor, som bemyndiges til at bevilge midler fra fonden på bestyrelsens vegne. Støtte kan også ydes på bestyrelsens eller rektors eget initiativ.
 7. ”Lemvig Gymnasiums Venner” kan opløses efter bestemmelse i bestyrelsen. I så fald anvendes evt. midler efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med nærværende statutters paragraf 5.
 8. Alle kan yde bidrag til fonden.

Eksempler på anvendelse af fondsmidler:

 • Tilskud til udgifter i forbindelse med større arrangementer, hvortil dækning ikke kan opnås på anden måde. Tilskuddet kan omfatte udgifter til udsmykning, underholdning m.v.
 • Tilskud til studieture og ekskursioner m.v. i ind- og udland samt tilskud i særlige tilfælde til elevers egenbetaling til studieture
 • Tilskud til ekstraordinære anskaffelser, eksempelvis kunst, apparatur, møbler o.l., hvortil man ikke kan opnå dækning på anden måde.
 • Tilskud til deltagelse i konferencer, seminarer, studierejser o.l. af betydning for gymnasiets fortsatte undervisning.

Vedtaget i Lemvig Gymnasiums bestyrelse den 3. juni 2015

Består af den enkelte klasses lærere, den tilknyttede studievejleder og repræsentanter fra ledelsen.

Hver lærerforsamling på Lemvig Gymnasium indledes med fælles møde for alle lærere, hvor der kan gives meddelelser og principielle drøftelser kan finde sted. Særlige omstændigheder omkring enkelte klasser skal varetages på klasserådsmøder med klassens lærere og evt. klassens studievejleder. En ledelsesrepræsentant kan deltage, hvis det findes nødvendigt. 

Ved hver karaktergivning afholder skolen med udgangspunkt i klasseteamets og studievejlederens oplæg en lærerforsamling, hvor klassens trivsel samt enkelte elever, hvis standpunkt og/eller fremmøde kræver fælles indsats, diskuteres. Udvælgelsen foretages af vicerektor i samarbejde med studievejlederne med udgangspunkt i karakterer og fraværsprocent (og på opfordring af lærerne).

Lærerforsamlingen ledes af vicerektor, og det er formålet at give konstruktiv vejledning til de berørte elever og at give lærerne et helhedsindtryk af eleverne. Klassens studievejleder spiller en aktiv rolle i drøftelsen af vejledningen af eleverne.

Lærerforsamlinger ligger typisk i forlængelse af skoledagen og varer omkring 2-2½ time.

På Lemvig Gymnasium har vi én uddannet læsevejleder, Helene Guldberg Gjerulff, som tilbyder vejledning til elever, der har læse-og skrivevanskeligheder. Ved skoleårets start screener læsevejlederen alle 1.års elever på vores fire ungdomsuddannelser samt alle nye elever i 10.klasse med afsæt i Abacus Dansk, som er et værktøj udviklet af forlaget Systime til at afdække elevernes læse-og skrivefærdigheder. Hvis den indledende screening viser tegn på ordblindhed, så indkaldes den pågældende elev til en samtale i læsevejledningen. Herefter tester læsevejlederen eleven for ordblindhed vha. Børne-og Undervisningsministeriets ”Ordblindetesten”. Denne test skal bruges som dokumentation i forhold til evt. at skulle søge IT-hjælpemidler og individuelle SPS-støttetimer til eleven i tilfælde af ordblindhed. Hvis en elev testes ordblind, så kontakter læsevejlederen forældrene til den pågældende elev, da der skal underskrives en samtykkeerklæring inden der kan søges IT-hjælpemidler og individuelle SPS-støttetimer. Derudover sørger læsevejlederen for at instruere i brugen af IntoWords så vores elever i hhv. 10.klasse samt på EUD, EUX, HHX og STX har de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse.

Ordblinde elever på Lemvig Gymnasium er berettiget til forlænget tid både til de skriftlige såvel som de mundtlige eksamener. Til de mundtlige eksamener har den ordblinde elev mulighed for at få udleveret eksamensspørgsmål-og tekster elektronisk, hvorefter eleven kan få læst teksten op med talesyntese. Desuden må eleven anvende sine IT-hjælpemidler til de skriftlige eksamener.

Ordblinde elever på Lemvig Gymnasium har adgang til onlineportalerne ”NOTA bibliotek” og ”Ordlab”. På NOTA kan eleverne finde deres undervisningsmaterialer elektronisk. Hvis en elev er udsat for, at hun/han ikke kan søge en bog frem inde på NOTA, hvilket sker en sjælden gang, så kan eleven sammen med læsevejlederen lave en ansøgning til NOTA om at få lavet en elektronisk udgave af bogen. ”Ordlab” er en onlineportal der fortæller om forskellige læse- og skriveteknologier gennem videoer. Den ordblinde elev kan altså derhjemme vha. ”Ordlab” finde svar på et spørgsmål vedrørende brugen af IT-hjælpemidlerne, når læsevejlederen ikke lige er i nærheden til at hjælpe.

På Lemvig Gymnasium er det også læsevejlederens opgave at sørge for at orientere den ordblinde elevs undervisere om, at eleven skal kunne tilgå alt undervisningsmateriale elektronisk. Det vil sige, at hvis eleven ikke kan søge fx en artikel frem på NOTA, så skal underviseren scanne teksten ind, så eleven har teksten i en elektronisk udgave.

Alle ordblinde elever på Lemvig Gymnasium tilbydes individuel læsevejledning. Den individuelle læsevejledning tilrettelægges ud fra elevens behov og ønsker, men der tages som regel afsæt i de lektier og skriftlige afleveringer, som eleven i forvejen arbejder med. I læsevejledningen arbejder vi bl.a. med øvelser der skal forbedre elevens læseforståelse, så eleven kan huske og forstå den læste tekst. Endvidere kan ordblinde elever få vejledning af læsevejlederen til at forstå en opgaveformulering og til at strukturere skriveprocessen. Det er meget forskelligt fra elev til elev, hvor stort behovet er for at modtage læsevejledning. Nogle elever har behov for at modtage læsevejledning i kun få timer, andre i løbet af hele deres gymnasietid og en hel del elever kommer forbi læsevejledningen, hver gang de har en stil eller en større skriftlig opgave for.

På Lemvig Gymnasium opfordrer vi til, at man inden opstart i 10.klasse og på EUD, EUX, HHX og STX meddeler skolen, at man har behov for IT-hjælpemidler grundet ordblindhed. Dermed kan vi få ansøgt SPS om IT-hjælpemidler i god tid inden eleven starter på Lemvig Gymnasium.

Følgende er vedtaget i SU omkring ansattes lån af skolens lokaler.

Skolens ansatte har mulighed for at låne skolens lokaler til egne private arrangementer. Skolen kan også stille service mv. til rådighed. Som udgangspunkt skal køkkenet i forbindelse med lærerværelset benyttes til sådanne arrangementer. Ved lån af lokaler mv. skal man selv sørge for oprydning og rengøring. Ved lån af hallen til fx børnefødselsdagen må motionsrummet ikke benyttes.

Der kan, i særlige tilfælde, laves aftale med køkkenets leder om lån af det store køkken – her gælder særlige regler omkring oprydning og rengøring. Manglede oprydning og rengøring kan betyde en udgift til rengøring efterfølgende.

Formålet med mentorarbejdet er at fastholde elever, der af forskellige årsager har svært ved at gennemføre én af gymnasiets 3 ungdomsuddannelser og derfor har brug for ekstra støtte. En elev kan kun tildeles mentorhjælp, hvis eleven er berettiget til SPS-midler. 

Da gruppen af frafaldstruede elever er meget kompleks, er det svært i detaljer at fastlægge de forskellige elementer i mentorfunktionen. Følgende 5 punkter er derfor tænkt som de rammer, der er gældende for arbejdet. Mentoren må selv vurdere, hvorledes det samlede antal timer, der er blevet tildelt mentorfunktionen, skal fordeles på disse 6 punkter.

 1. Kontakt med de forskellige instanser og samarbejdspartnere: Lemvig Kommune, UU, SU (SPSU), politiet, produktionsskolen og forældre.
 2. Særlig støtte af faglig art til frafaldstruede elever i form af eksempelvis ekstra lærerdeltagelse på studieture, støtte til gennemførelse af gruppearbejde, hjælp til at strukturere hjemmearbejde og eksamen, hjælp i forbindelse med højt fravær og manglende afleveringer af skriftlige opgaver.
 3. Støtte af ikke faglig art til elever. Denne støtte kan have meget forskellige former som eksempelvis hjælp til afklaring af boligsituation og lægebesøg, men hovedparten af timerne inden for dette område må formodes at gå til individuelle trivselssamtaler.
 4. Faglig opdatering. Timer afsættes til læsning af relevant faglitteratur og til deltagelse i konferencer og kurser.
 5. Deltagelse i møder med mentorelevers lærere, studievejledere og ledelse – herunder fast ugentligt møde med studievejledere og ledelse.

Alle på Lemvig Gymnasium deltager i morgensamlingerne. Afholdes i 2. frikvarter en dag om ugen efter rullende plan (planlægges af vicerektor). Indledes hver gang med sang, hvorefter meddelelser og evt. muntre indslag afvikles.

Alle tidligere ansatte, der er gået på pension fra Lemvig Gymnasium, er velkomne til at komme på skolen til:

 • Formiddagskaffe på skolen kl. 10.30 den 2. onsdag i hver måned
 • Fællesarrangementer
 • Skolefest i november måned
 • Juleafslutningen
 • 25 års jubilæer
 • Dimission
 • At benytte skolens bibliotek

Det kan komme på tale, at skolen benytter afgåede lærere til frivilligt arbejde mod, at disse lærere kan benytte skolens faciliteter.

Ugentlige møder:

 • Ledelsen (inddragelse af ledende pedel og sekretærer efter behov)
 • Styrelsen
 • Vicerektor holder ugentlige møder med EUD/EUX-koordinatoren
 • Ledelsen og TR
 • Studievejlederne og ledelsen
 • Elevrådet, endvidere hver 14. dag med rektor.
 • Morgensamling
 • “Rullende kvarter” – det sidste kvarter i en skiftende time efter en “rullende” plan.
 • Aktivitetsudvalget. Holder tæt kontakt til Pædagogisk Råd og ledelse
 • Kontor, rektor og vicerektor

Teamene i de forskellige klasser aftaler selv mødetidspunkter for team og klasseråd. Første møde i klasserådet i forbindelse med skolestart planlægges dog af ledelsen. Klasserådsmøder for 1.g ligger efter studieretningernes opstart, oftest i december/januar. 
Pædagogisk Råd: Fastlægges på skoleårets første møde efter indstilling fra Styrelsen, dog mulighed for ekstraordinære møder i løbet af året.

Samarbejdsudvalget: Ugen forud for bestyrelsesmøderne eller efter behov

Bestyrelsen: Mindst 2 gange pr. semester.

Pædagogisk udvalg: mødes efter behov – 2-4 gange pr. semester

Pædagogisk råd på Lemvig Gymnasium omfatter rektor og alle lærere på Lemvig Gymnasium.

Arbejdsområde:

Pædagogisk Råd er rådgivende for rektor. Det er således rektor, der afgør, i hvilke sager han vil høre rådet. Pædagogisk Råd kan herudover selv vælge at tage forhold, som er af interesse for skolen, op til drøftelse.

Pædagogisk Råd er et naturligt forum for drøftelse af pædagogiske/didaktiske emner. En drøftelse af skolens udvikling og kvalitet vil også naturligt kunne finde sted her.

Formanden er desuden medlem af Bestyrelsen og samarbejdsudvalget.

Styrelsen består af: Formand for pæd. råd, TR + to valgte medlemmer. Styrelsen mødes mindst en gang om måneden. Formanden indkalder til møde. Uddannelsesleder eller andre relevante personer deltager efter behov.

Valg til Styrelsen foregår på sidste PR i ulige år. 

ØVRIGE ARBEJDSOPGAVER:

 • Generel forberedelse og indkaldelse af møder i Pædagogisk Råd. Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 10 dage før PR-mødets afholdelse. Styrelsen udarbejder en endelig dagsorden, der udsendes mindst 3 dage før PR-mødet.
 • PR-styrelsen sørger for, i samarbejde med rektor, at introducere nye kolleger til skolen og årets gang (Introugen for 1.g’ere, Uge 39, skolefesten, julefesten osv. )
 • Hjælper med kommunikation mellem lærere og TAP
 • Ansvarlig for oprydning i lærerområderne og i lokalerne generelt
 • Arrangerer med hjælp fra uddannelseslederen lærerfester (sommerfest med familie, julefrokost for personalet) og personaleudflugt ved skoleårets start.

Pædagogisk udvalg består af: Uddannelsesleder, koordinator for hhx og 4 valgte medlemmer (repræsenterende både HHX og STX). Desuden har udvalget mulighed for at indkalde repræsentanter fra specifikke lærergrupper (faggrupper, afdelinger, Pædagogisk Råds styrelse mv.) efter behov.

Valg til PU foregår på sidste PR i ulige år. 

Uddannelsesleder indkalder til møde.

Pædagogisk udvalg på Lemvig Gymnasium skal via uddannelseslederen/-erne holdes ajour med nye krav og love med relevans for pædagogisk og skolemæssig udvikling samt være med til at følge op på behandlingen og implementeringen af disse i både hverdagen og fx Pædagogisk Råd.

Øvrige arbejdsopgaver:

 • Tager initiativ til fokuspunkter i den pædagogiske udvikling på skoleplan, sætter fokus på minimum et udviklingsområde hvert år (fx skriftlighed, elevtrivsel, innovation, supervision, talent, studieretnings­profiler/-samarbejder …).
 • Planlægger og afholder pædagogiske dage.
   - Holdes via uddannelseslederen/-erne ajour med nye krav og love og er med til atFremlægge dem på PR-møder
   - Komme med forslag til, hvordan de kan omsættes til praksis
   - Lærerne rustes til de nye krav til pædagogik/didaktik (fx kursusdeltagelse, pædagogisk dag, pædagogisk kvarter eller orientering på PR-møder mv.)
 • Er opsøgende omkring projekter og projektmidler (fx cirkulær økonomi, flipped classroom …)
 • Er idegenerende i forhold til brobygning mellem fag, mellem husets uddannelser og eksterne samarbejdspartnere – uddannelsesinstitutioner såvel som erhvervsliv.

Ca. 1. december udleveres budgetopfølgning til de indkøbsansvarlige med anmodning om tilbagemelding til regnskabsføreren om, hvad der er ”ude” af bestillinger.

Er der ønsker om indkøb, som overstiger det tildelte rammebeløb, afleveres senest den 8. december ansøgning herom.

Ansøgningen afleveres til rektor.

For hver klasse er der to lærere med som rejseførere. Rejseførernes rejseudgifter til transport, hotel og morgenmad betales af skolen.

 • Vi følger Rejsecirkulærets gældende regler jf. http://pav.perst.dk/Publikation/Tjenesterejser.aspx?showContent=1. (Der skal meddeles fradrag for gratis måltider).
 • Som forskudttidstillæg betales kr. 50,- pr. rejsedag pr. lærer.
 • Budget, program og fortegnelse over deltagende elever afleveres til kontoret.

For at mildne situationen for eleverne er følgende vedtaget:

 • Tidlig information til eleverne og deres forældre om studierejsen i 3.g .
 • Øremærkede penge (kr. 50,- pr. 3.g elev) udefra, fordeles efter deltagerantal til rejsekassen.
 • Lærerne skal bestræbe sig på at gøre rejserne så billige som muligt, den pædagogiske værdi af rejsen taget i betragtning. Der er maximalt en udgift på kr. 4.000,- pr. elev (inkl. entré, morgenmad og nedennævnte forsikringsordning). Afvigelse herfra kræver dispensation.
 • Evt. overskud fordeles naturligvis på eleverne.
 • Lærerne fører regnskab efter gældende regler.

Den enkelte klasses ekskursion og/eller studietur arrangeres af et hold af lærere. Turene arrangeres overvejende igennem et, af lærerne, udvalgt rejsebureau. I tilfælde af, at en elev bliver forhindret i at deltage efter at rejsen er betalt, gælder det pågældende rejsebureaus (evt. flyselskab/hostels) regler herom for en evt. tilbagebetaling af hele eller dele af det indbetalte beløb. Eleven skal selv sørge for rejse- og afbudsforsikring. Skolen kan ikke tilbagebetale penge, der er indbetalt til ekskursion og/eller studietur.

Instruks ved krisesituationer og alvorlige ulykker på studieture:

I tilfælde af, at man på en studietur oplever en krisesituation eller en alvorlig ulykke skal skolens ledelse straks underrettes. Studieturslærere skal medbringe skolens nummer, rektors og vicerektors nummer. Skolens ledelsen lægger en plan for det videre forløb og er i løbende kontakt med de berørte lærere og vil forsøge at få kontakt til myndighederne på stedet.

På stedet:

Lærerne sørger for at skabe klarhed over situationen og får samlet eleverne. Lærerne forsøger at vurdere, hvilken hjælp der skal ydes. Dette sker i samarbejde med skolens ledelse.

Derhjemme:

Skolens ledelse forsøger at skabe klarhed over situationen og underretter herefter personale, elever og forældre. I tilfælde af en krisesituation vil ledelsen forsøge at tage kontakt med de relevante myndigheder.

Hvis det er relevant og muligt samles personalet og orienteres om hændelsesforløbet, og der oplyses om, hvilke foranstaltninger der er sat i gang, og hvilke der påtænkes igangsat. Hvis det er relevant samles alle skolens elever og orienteres om situationen. Er det ikke muligt at samle skolens personale eller eleverne, orienteres disse ad andre kanaler. Skolens ledelse vurderer, om der skal tages kontakt til psykolog og tilbyder samtaler til dem, der har behov.

Arbejdsområde:

Alle ledelsesmæssige opgaver, herunder sager vedrørende ansatte, elevsager, ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte.

Fastlægger efter drøftelse med den enkelte lærer og tillidsrepræsentanten opgavefordelingen.

Varetager ledelsesmæssige opgaver i samarbejde med ledelsesteamet.

Økonomistyring.

Rullende kvarter afholdes en gang hver 14. dag i en af klassens sædvanlige timer. Tidspunktet annonceres på Ludus (i skemaet).

I det rullende kvarter kan klassen, hvis den skønner at have behov, bruge op til 15 minutter på ting, der ikke nødvendigvis vedkommer undervisningen. Læreren, der har klassen i den pågældende time, kan være med som observatør og evt. bidrage med information. Læreren kan bede klassen om at fremlægge en dagsorden. Forslag til en dagsorden samt en procedure, der skal gøre det rullende kvarter struktureret og udbytterigt:

 • Sager til og fra elevrådet.
 • Sociale arrangementer i klassen.
 • Udsmykning og oprydning i klasselokalet.
 • Eventuelt
 • Procedure
 • Klasserepræsentanten er ordstyrer.
 • Kun elever, der har fået ordet af klasserepræsentanten, må sige noget.
 • Klasserepræsentanten afgør, om et punkt på dagsordenen er færdigbehandlet.
 • Klasserepræsentanten sørger for, at der er en ansvarlig i klassen, hvis en sag skal viderebehandles.
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolen i arbejdstiden.
 • Skolens ledelse kan dispensere fra forrige punkt.
 • Det er ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand.
 • Skolens ledelse har pligt til at gribe aktivt ind over for en ansat, som er i konflikt med skolens alkoholpolitik.
 • I tilfælde af mistanke om misbrug rettes henvendelse til rektor, som indkalder den ansatte til en samtale. Der kan herefter henvises til behandlingstilbud.
 • Ulovlige stoffer tolereres ikke på skolens område.

Består af rektor, vicerektor, 6 lærere (herunder formanden for Pædagogisk Råd, Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten) samt repræsentanter for TAP (kantineleder, ledende pedel, ledende sekretær og repræsentant fra rengøringen). 

Fungerer efter reglerne for samarbejdsudvalg.

Fungerer efter gældende regler (Arbejdsmiljøloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133159)

Prioriteret rækkefølge:

 • At give eleverne gode skemaer har første prioritet
 • Nødvendige faglokaler skal være til stede
 • Antallet af mellemtimer skal være så lille som muligt for eleverne
 • Fagene skal være spredt, således at forberedelsestiden er ensartet ugen igennem
 • Pædagogiske hensyn – især mulighed for dobbelttimer
 • Lærerønsker

Bestemmelsen om koordinering findes i gymnasiebekendtgørelsen § 78 stk. 4: ”Lederen skal sikre, at elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt over hele uddannelsesforløbet.”

Skolens leder skal sikre en jævn fordeling af elevernes arbejdsbyrde og sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen i en studieplan. Koordineringen af de skriftlige opgaver fremgår af Ludus, hvor oversigten fungerer som denne studieplan. Vicerektor udarbejder i øvrigt (efter samråd med faggrupperne) en fordelingsnøgle for fordelingen af det skriftlige arbejde i flerårige fag.

Når opgavefordelingen for et år er kendt, uddeles den til lærerne med de nye lærerinitialer indsat. Klassens lærere koordinerer herefter arbejdsbyrden ved at registrere skriftlige opgaver for det kommende semester i en afleveringsplan på Ludus. Fristen for dette er 1. september og 1. februar. Teamlederne påser, at arbejdsbyrden for den enkelte klasse er jævnt fordelt.

Afleveringsplanen kan efterfølgende revideres med respekt for elevernes arbejdsbyrde.

 1. Lærerne laver afleveringsplan for hele semesteret i alle fag senest 1. september og 1. februar. Planen kan justeres efter aftale med teamet og eleverne.
 2. Opgaveaflevering skal registreres senest dagen efter rettidig aflevering.
 3. Elever, der ikke har fået en individuel afleveringsfrist i Ludus, skal lave afleveringen i først kommende lektion. Der kan naturligvis være særlige hensyn, der gør, at man ikke sender elever ud af timen – i så fald udsætter man fristen i Ludus. Elever, der ”udnytter” denne ordning, indberettes til rektor og indstilles til skrivefængsel, Pitstop. 
 4. Elever der er bagud med afleveringer, sendes i Pitstop. Dette administreres af Lisa.
 5. Udebliver en elev fra Pitstop, medfører dette en samtale på kontoret og en advarsel

Skolen kan kræve at eleverne er til stede på skolen i forbindelse med skriftlige opgaver (fordybelsestid). Hvis en elev kommer bagud med skriftlige afleveringer, skal der tages hånd om det, inden det bliver uoverkommeligt for eleven. Administrationen har mulighed for at sætte eleven i ”skrivefængsel”, Pitstop. 

Der er skrivefængsel to gange om ugen. En lærer holder øje med, at eleven dukker op, og kan evt. hjælpe med opgaven.

I skrivefængslet skal eleven arbejde med den opgave, læreren indberetter. Opgaven skal afleveres samme dag ellers gives der et SU-varsel.

Med 2017-Reformen af gymnasiet afgav en række af gymnasiets fag nogle timer af elevernes fordybelsestid. Disse timer blev samlet i en pulje på 130 timer, som gymnasierne skal fordele til fag og faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats. Det kan være i forhold til faglige mål inden for bestemte fag eller mere overordnede mål i forhold til studiekompetence, herunder specielt skriftlige kompetencer.

På Lemvig Gymnasium har vi valgt at fordele timerne på de fag og forløb, hvor vi af erfaring ved, at eleverne har brug for vejledning og træningstid. Det drejer sig fx om

 • flerfaglige projekter og forløbene omkring de større skriftlige opgaver (fx dho, sro, innovation mv)
 • b-niveau-fag med skriftlig eksamen/karakter (matematik, engelsk og 2. fremmedsprog får hver 8 timer på 2.-3. semester)
 • introduktion til nye genrer (fx formidlingsopgaver i dansk i forbindelse med studierejser/-ekskursioner)
 • alle studieretningsfag og opgraderingsfag på a-niveau (får hver 15 timer på 4.-6. semester)

Timerne afholdes af klassens faglærer for enten hele klassen eller som intensive kurser for en mindre gruppe af elever, og de er fordelt, så alle elever i løbet af de tre år får puljens 130 timer i skemaet.

Fordybelsestiden gives til faget via elevtiden i Ludus, og afholdt fordybelsestid registreres i Ludus under opgaver. Den må bruges samlet, som dele af opgaver, til individuelt arbejde, gruppearbejde, introducerende skriftlige øvelser, i skrivefasen ved en skriftlig opgave eller i korrekturfasen … Alt skrivning under vejledning.

Der er mødepligt til fordybelsestimer, og der føres fravær.

Har eleverne været til stede, registreres en opgave af én times elevtid afleveret.

Indgår fordybelsestimen i skriveprocessen omkring en større opgave, kan læreren registrere fordybelsestimen som en del af den samlede elevtid til opgaven under Opgaver i Ludus.

Elever i sorg og deres familie skal ikke føle de står alene, men at der er et netværk omkring dem. Denne sorgplan bygger på eksemplet en forældres død. Der er ikke to sorgsituationer, der er ens.

Alle ansatte er informerede om, at så snart de hører om en elev i sorg, skal rektor have besked. Skolens lærere og TAP informeres om en elev i sorg. Rektor eller studievejlederne giver klassen besked og taler om situationen (begravelse, faren for at blive isoleret m.v.). Rektor tager kontakt med eleven. Forældresituationen (er de fraskilte?) undersøges. Ca. 1 uge efter dødsfaldet kaldes eleven til rektor, der taler med eleven om, hvordan det skete, og hvordan det går (boligsituation, økonomi, forhold til kammerater og studiesituation). Rektor tager eventuelle beslutninger ud fra samtalen.

Studievejlederne har øje med at “normalsituation” indtræder.

Skolen bestemmer hvornår undervisningen i et fag slutter. Man kan ikke selv afholde ekstra timer i sit fag efter sidste undervisningstime. Der er dog mulighed for at afholde såkaldte spørgetimer.

I en spørgetime må der ikke gennemgås nyt stof, udleveres nyt materiale eller repeteres større dele af forløb eller emner.

Eleverne kan stille korte, opklarende spørgsmål til pensum.

Der må ikke foregå manuduktion med henblik på den konkrete prøve, sådan at eleverne stilles bedre eller at elever der evt. ikke har mulighed for at deltage i spørgetimen, er ringere stillet.

Der afholdes ugentlige møder mellem studievejledere, mentor og ledelse, hvor problemklasser og -elever kan være på dagsordenen.

Hvis der oprettes studiekredse blandt lærerne, gives der tilskud til køb af bøger, ekskursioner eller andet.

Ansøgning om tilskud til en studiekreds sendes til rektor.

Café SUNA er Lemvig Gymnasiums fredagscafé og den er fuldstændigt elevstyret. Omkring 8 gange om årligt afholdes der Café SUNA.

Caféen er en hyggelig begivenhed og afholdes med et ønske om at danne rammerne for nye bekendtskaber på tværs af klasser, uddannelser og årgange. Målsætningen er, at give begivenheden et nyt overraskende twist hver gang, så hver eneste café bliver unik, og ikke to er ens. Én gang om året afholdes aftenarrangementet SUNA by Night, hvor gymnasiets musikere og andet godtfolk kan vise deres talent på scenen, mens samlingsrummet Hullet er fyldt med glade elever.

Pedellerne hjælper med det praktiske omkring afholdelse af caféen. Der er altid en lærer tilstede, når der afholde Café SUNA. 

1. Fravær i forbindelse med sygdom meddeles ved kontakt til enten vicerektor (mobil 2484 4504) eller ved kontakt til kontoret (tlf.: 9782 3822)- hvis der sendes en mail om sygdom, så skal mailen sendes til både cb@lemvig-gym.dk og smp@lemvig-gym.dk  

2. Sygdom meddeles så tidligt som muligt og senest mellem kl. 7.45-7.55 på dagen (også selvom man først har undervisning i fx 4. lektion) - frem til kl. 21.00 kan vicerektor kontaktes med sygdom, så der kan lægges en plan for eventuelle ombytninger den følgende dag i elevernes skemaer

3. Ønsker man at lægge arbejdsopgaver til sine elever ved sygdom gives besked til cb@lemvig-gym.dk og smp@lemvig-gym.dk

 I forhold til sygdom og vikardækning - henvises til menupunktet "vikardækning"

Hver klasse har tilknyttet et team af to lærere (én lærer i 3.g-klasser), hvoraf én fungerer som teamleder.

Teamet har forskellige opgaver i forbindelse med klassens daglige liv og samarbejdet mellem klassens lærere, og det er nedsat med henblik på at fremme klasserumskulturen, arbejde systematisk med elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer og forbedre elevernes arbejdsvaner for derved at styrke elevernes læring.

En beskrivelse af teamets funktion og arbejdsområder følger her (mange af opgaverne løses naturligvis i samarbejde med klassens elever, studievejledningen, administrationen og øvrige lærere):

Klasseteam:

Teamets ansvarsområder varetages, ledes og fordeles af teamlederen og er at

 • Lede og koordinere team-arbejdet samt formidle alle teamets beslutninger til alle klassens lærere
 • Arbejde sammen med klassens studievejleder om opgaver i forbindelse med skolestart
 • Forestå og forberede det praktiske på første skoledag og første skoledag i studieretningen efter administrationens huskeseddel
 • Sørge for en dukseordning - synligt i klassen skal ophænges en seddel, både med dukseordningen og fordelingen af opgaver mellem klassens elever - Påse at klassen holder klasselokalet rent, ryddeligt og funktionelt samt tage initiativ, hvis dette ikke er i orden
 • Orientere om og planlægge 1.g-introarrangementerne – herunder intro-fest
 • Sørge for, at klassen vælger klasserepræsentant, der deltager i elevrådsarbejdet
 • Forestå at klasselokalet udsmykkes
 • Finde elever til diverse opgaver i løbet af året
 • Gennemføre årsafslutningssamtaler
 • Indkalde klassens lærere til møder efter behov – dog afholdes minimum to klasserådsmøder årligt
 • Koordinere klassens skriftlige arbejde, så det ikke klumper sig for meget sammen
 • Indsamle information om klassens trivsel og arbejdsmoral og evt. om enkelte elevers udfordringer og kritiske faglige standpunkter. Informationerne skal samles og sendes til studievejleder og ledelse forud for lærerforsamlingerne
 • Klasserådet består af alle klassens lærere.

Klasserådets ansvarsområder er:

 • at samarbejde med klasseteamet og klassens studievejleder og ledelsen frem mod og på lærerforsamlingerne med henblik på at identificere elever, der har brug for hjælp eller retningslinjer
 • at samarbejde om at skabe trivsel og et godt læringsmiljø i klassen
 • at samarbejde om fagligt indhold, progression og gensidig toning af og i fagene. I den forbindelse afholder klasserådet minimum to møder om året – ved skoleårets start og omkring jul - hvor dagsordenen skal indeholde:
 • De enkelte faglærere skitserer deres årsplan – forløb, skriftlighed
 • Muligheder for faglig toning og tværfagligt samarbejde
 • Udfyldelse af overordnet studieplan i googledokument på hjemmesiden, målsætning i den forbindelse er minimum 2 tonede forløb pr. semester, heraf minimum ét pr. år i studieretningsfag. Dette naturligvis ud over de obligatoriske)
 • Klasserumskultur
 • Elever
 • Mødet ved skoleårets start rammesættes centralt.

Procedurer og regler fremgår af skolens hjemmeside: Kvalitetssikring

Er  medlem af Pædagogisk Råds Styrelse, er medlem af samarbejdsudvalget og er ledelsens sparringsperson i forbindelse med opgavefordeling.

Forhandlingsmandat fastlægges på GL-møder. Fungerer efter gældende regler. (Jvf. TR-aftalen på http://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Documents/TR-aftalen.pdf).

På hhx bygger studieområdet op til studieområdeprojektet (SOP) i 3.g. I dokumentet her ses en oversigt over studieområdets tværfaglige forløb, og det er faglærerne i de påsatte fag, der samarbejder om den nærmere planlægning af forløbene. Klik her for at se oversigten over studieområdet.

På stx er studieretningsprojektet (SRP) også kulminationen på et treårigt forløb med forskellige tværfaglige samarbejder, der alt i alt skal forberede eleverne til at skrive deres SRP. En oversigt over det tværfaglige samarbejde på stx findes ved at klikke her.

På eux bygger den tværfaglige undervisning i erhvervsområdet op til det afsluttende erhvervsområdeprojekt (EOP). Det sker gennem to forløb, hvoraf det sidste afsluttes med erhvervsområdeopgaven.

Ud over ovenstående formaliserede samarbejder planlægger klasserådet (alle lærere for én klasse) på det årlige klasserådsmøde et antal tværfaglige toninger i fag og forløb, hvor det giver mening. Disse toninger tilføjes klassens overordnede studieplan på hjemmesiden. Klik her for at se de overordnede studieplaner.

Arbejdsområde:

Efteruddannelse. Ekstern information. Organisations- og projektudvikling. Organisationsplanen. Pædagogisk udvikling. Undervisningsmiljøvurderinger og elevtrivsel. Assistance vedrørende LUDUS Web. Koordinator for internationale projekter. Webmaster for skolens hjemmeside. Ansvarlig for skolens studieplaner og undervisningsbeskrivelser i Ludus. Medlem af pædagogisk udvalg. Planlægger og introducerer til DHO, SRO, SRP/SOP/EOP. Ansvarlig for praktikanter. Planlægger eksamen på EUD/EUX, særligt program for 1.g. (HHX) i uge 39 og skema for brobygnings- og introforløb på HHX/EUX/EUD.

På Lemvig Gymnasium er uge 39 hvert år noget ganske særligt. For alle tre årgange adskiller den sig radikalt fra alle andre uger i skoleåret. Arbejdet er planlagt på følgende måde:

EUD/EUX:

GF1: To-dages introtur, fx til Odense
GF2: Tre-fem dages ekskursion med merkantil profil, fx til Aarhus

Studieåret: Eleverne rejser på studietur til udlandet i uge 39 

3.G:

Eleverne rejser i uge 39 med deres studieretningsklasse på studieture til udlandet. De seneste år er studierejserne gået til bl.a. Paris, Berlin, Rom ...

2.G:

Eleverne tager på ekskursioner til bl.a. København eller andre destinationer i hovedsageligt Danmark, afhængig af uddannelse og studieretning.

1.G:

Som de eneste bliver 1.g’erne tilbage på gymnasiet, men ugen adskiller sig alligevel meget fra den normale plan, idet undervisningen er opdelt i moduler og bliver tilrettelagt på en anderledes måde. Det er en uge, hvor der bliver tid til at arbejde grundigere eller på en anderledes måde med en række vigtige emner og funktioner, man har behov for at kende til. Der lægges særlig vægt på kreative og praktiske arbejdsformer, og der er et stærkt socialt element i ugen. De lærere, der ikke er optaget af ekskursion/studietur med 2.-3.g, varetager undervisningen for 1.årgang i uge 39. De tilbageblevne lærere lægger i samarbejde med ledelsen et spændende program for 1. årgang, der blandt andet indeholder en tur ud af huset og en overnatning på skolen fra torsdag til fredag.

Lemvig Gymnasium må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og det er derfor vigtigt, at familien selv har tegnet en ulykkesforsikring.

Eleverne er erstatningsansvarlige for egne skadevoldende handlinger og undladelser. Det gælder også de tilfælde, hvor de volder skade på andre uddannelsessøgende, hvad enten det sker i frikvarterer eller i undervisningstiden.

Eleverne er i forbindelse med modtagelse af deres undervisning ikke i Lemvig Gymnasiums tjeneste og således ikke omfattet af arbejdsgiveransvar.

Der kan dog være tale om, at skolen har handlet ansvarspådragende, dvs. at skolen eller en ansat har handlet uagtsomt eller forsætligt. Hvis en skade skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra institutionens side, vil institutionen kunne drages til ansvar.

Alle ønsker om indkøb af undervisningsmaterialer for større beløb skal diskuteres i faggruppen, og skal indstilles af faggruppelederen. Suppleringer kan bestilles direkte ved administrationsinspektor (UJ).

Indkøb af undervisningsmaterialer kan ske hele året, men der er to vigtige terminer angående bestillingsønsker:

 • Lige før sommerferien, når opgavefordelingen er afklaret.
 • Omkring efterårsferien med henblik på regnskabsopgørelsen pr. 1/12

 Hvis det efterfølgende viser sig, at der bliver et stort restbeløb til undervisningsmiddelkontoen, vil faggrupperne evt. blive bedt om yderligere ønsker. Det forudsættes, at de ovenfor indhentede ønsker stadig er gældende, medmindre andet meddeles administrationsinspektor. Alle ønsker bortfalder pr. 31/12, og skal derefter genfremsættes for at blive taget i betragtning.

Før sommerferien sendes ønsker til administrationsinspektor om kommende skoleårs undervisningsmaterialer.

Det forudsættes, at man i de enkelte faggrupper koordinerer med hinanden og sikrer at undervisningsmaterialerne fordeles og udnyttes på den mest hensigtsmæssige måde. Faggruppemedlemmerne bør løbende orientere hinanden ved udlevering af fx bøger fra vores bogdepot.

Når lærere udleverer bøger til eleverne, skal eleverne kvitterer for modtagelsen af bøger.

Udleveres bøgerne gennem administrationsinspektoren på første skoledag, er bøgerne allerede registreret til klassen.

 

 

Arbejdsområde: Rektors stedfortræder. Løn. Vikardækning og vikarregnskab, efteruddannelse, timebank og årsopgørelse, opgavefordeling, indberetninger til Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik, LUDUS-ansvarlig, kontakt til Aktivitetsudvalget.

Årskalender for hele skolens virksomhed. Eksamensprotokollen.

Årsskrift. Kursusregnskab. Lokaleændringer.

Langvarigt fravær dækkes fuldt ud, først og fremmest, af vikarer tilkaldt udefra. Såfremt dette ikke er muligt, dækkes det internt.

Korterevarende, forudsigeligt fravær ved ekskursioner og kurser giver normalt ikke vikardækning. Ved fravær pga. ekskursioner og/eller kurser kan timerne, efter lærerens anvisning, tilrettelægges således i samarbejde med vicerektor og kontoret: 

- Timernes omlægges til et andet tidspunkt
- Timerne byttes med en anden lærer
- Der lægges arbejdsopgaver til eleverne
 

Lærere må ikke selv flytte eller aflyse timer i LUDUS. 

 

 • Vikarydelse vil blive forsøgt etableret med en faglærer eller en anden af klassens lærere.
 • Lærere, der har skemafrie dage, vil også kunne blive hidkaldt til vikartjeneste under forudsætning af, at de har besked dagen før.
 • Det tilstræbes, at ingen klasse får mere end 2 “arbejd selv” timer på samme dag.
 • En lærer kan have særlige grunde til at ønske en klasse vikardækket, som så meddeles vicerektor eller rektor. Rektor skal naturligvis tage særlige pædagogiske hensyn.

Boginspektion. Eksamen, årsprøver og terminsprøver. Skolens statistikker. Ansvarlig for særligt program for 1.g i uge 39. Budget og årsrapport herunder budgetopfølgning og konsekvensberegning, sparringspartner for vicerektor.

Hvert år i januar måned afholdes Åbent hus for kommende elever og deres forældre.

Åbent hus ligger altid en lørdag og fra kl. 10.00-12.00 viser vi vores gymnasium og alle vores fem uddannelser frem for interesserede. Alle faggrupper bidrager med aktiviteter og alle lærere hjælper til med at skabe en god formiddag for de besøgende. 

Åbent hus er en vigtig brik i rekruttering af nye elever til vores uddannelser og derfor en betydningsfuld opgave for hele gymnasiets lærerkollegie.