ORGANISATIONSPLAN

Indledning og formål

Formålet med denne organisationsplan er at fremme Lemvig Gymnasiums mål og skabe gode arbejdsforhold for alle på skolen. Gymnasiets vigtigste arbejdsfelt er formuleret i Folketingets love og i Undervisningsministeriets bekendtgørelser om gymnasier. Det må således altid stå klart, at gymnasiets vigtigste ydelse er at give den enkelte elev de bedste muligheder for læring.

Der skal på Lemvig Gymnasium være et positivt syn på elevmedindflydelse, og der skal arbejdes aktivt for et velfungerende elevråd. Alle råd og udvalg skal sikre højt informa­tionsniveau og kontinuitet i arbejdet – især ved grundige overdragelsesforretninger.

Kernen i arbejdet for hele skolen som virksomhed og for den enkelte ansatte er skolens mål, som derfor gengives her:

Lemvig Gymnasiums mål

 • at være et godt og åbent gymnasium, som gennem undervisning og oplevelser kan dimittere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme.
 • at være i samspil med den egn, som skolen betjener, og have betydning for egnens udvikling.
 • at være et kulturcentrum for egnen.
 • at fortsætte de gode traditioner, som er opbygget, med mange arrangementer for elever og forældre.
 • at have gode internationale kontakter, som kan forberede eleverne på at skulle deltage i en verden under stærk forandring.
 • at være en god arbejdsplads, der kan tjene som eksempel for alle, der kommer på skolen.
 • at give forståelse for, at egentligt liv består i at mødes.

Organisationsplan

Består af to lærere valgt af pædagogisk råd og en udpeget formand. Vicerektor er tilknyttet som bindeled til ledelsen. Elevrådets synspunkter skal inddrages, hvor det er relevant.

Arbejdsområder:

 • Arrangører af fællesarrangementer
 • Modtagelse og introforløb af nye elever, teambuilding og introfest
  - Kontakt med 2.g’ere om indslag i forbindelse med 1.skoledag
 • Medarrangør af skolefest og julefest i samarbejde med ledelse, pedeller og kantine
 • Kontakt med elever i forbindelse med
  - Juleafslutning og underholdning
  - 3.g’ernes sidste skoledag med revy
 • Kontakt til elevråd i samarbejde med rektor
 • Forberedende og evaluerende møder med gymnasiets café- og festudvalg, SUNA og FLOS
 • Løbende informationer til ansatte om kommende arrangementer
 • Organisering af diverse i forhold til arrangementer (oprydning, barvagter, frokoster etc.)
 • Faste arrangementer i øvrigt

Valg af formand for og medlemmer af Aktivitetsudvalget:

Rektor indhenter ansøgninger til stillingen som formand for Aktivitetsudvalget og udpeger  denne i samarbejde med vicerektor. De to medlemmer vælges efter opstilling i Pædagogisk Råd ved almindelig, hemmelig afstemning, efter at navnet på formanden er offentliggjort. Afstemningen foregår i to tempi, idet hvert medlem af Pædagogisk Råd kan afgive op til 3 stemmer (dog kun en stemme pr. kandidat).

AV-ansvarlig tager sig af arbejdsopgaver angående kopiering, projektorer, kontorartikler, fælles it-udstyr, lys og lyd. Målet er at skolen har velfungerende AV-udstyr og at skolens indkøb foregår med blik for funktion, bæredygtighed og effektivitet.

AV-ansvarlig tager sig af nedenstående opgaver i det daglige. Nogle af arbejdsopgaverne dukker op med års mellemrum, mens andre er mere hyppige.

 

1.       Indkøb af kontorartikler og udstyr til pædagogisk værksted og til specielle faglige behov.

2.       Indretning og oprydning på pædagogisk værksted

3.       Indhentning af tilbud og indkøb af kopimaskiner.

4.       Dialog med faggrupper om ønsker om fælles it-udstyr eller AV-udstyr

5.       Indretning og opsætning af AV-udstyr på skolen i samarbejde med pedeller

6.       Indretning og udstyr i auditoriet og andre fællesområder.

7.       AV-udstyr i Hullet, samkøring med lydanlæg fra Musiklokalet (i samarbejde med musiklærere)

8.       Udarbejdelse af vejledninger til kollegerne angående AV-udstyr, kopiering eller fælles it-udstyr.

9.       Vejledning af især nye kolleger i brug af skolens AV-udstyr

Lemvig Gymnasium er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse, der har overordnet ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager. Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Klik og se reglerne for bestyrelsens arbejde

Klik og se bestyrelsens aktuelle sammensætning

Biblioteket varetages af en sekretær, der sørger for budgetstyring og regnskabsaflæggelse samt bestilling.

Sekretæren sørger for registrering af nye bøger, systematisering og revision af tidsskriftsbestanden samt vedligeholdelse/revision af bogbestanden og inventaret på biblioteket.

Sammen med Lemvig Bibliotek sørger historielærer Martin Hansen for oplæring af eleverne i systematisk litteratur/informationssøgning samt elektroniske henvisningsredskaber (noter og litteraturliste) i forbindelse med de store skriftlige opgaver (DHO/SRO/SRP/SOP/EOP).

Der samarbejdes desuden med andre biblioteker, herunder folkebiblioteker og CfU.

Alle ønsker om bogkøb for større beløb skal diskuteres i faggruppen, og skal ledsages af en seddel med faggruppelederens underskrift. Suppleringer kan bestilles direkte ved administrationsinspektor (UJ). Bøger kan selvfølgelig bestilles hele året, men der er to vigtige terminer angående bogbestilling (køb):
Lige før sommerferien, når opgavefordelingen er afklaret.

Omkring efterårsferien med henblik på regnskabsopgørelsen pr. 1/12:

Hvis det efterfølgende viser sig, at der bliver et stort restbeløb til bogkontoen, vil faggrupperne evt. blive bedt om yderligere ønsker. Det forudsættes, at de ovenfor indhentede bogønsker stadig er gældende, med mindre andet meddeles administrationsinspektor. Alle bogønsker bortfalder pr. 31/12, og skal derefter genfremsættes for at blive taget i betragtning.

I maj eller når opgavefordelingen for det kommende år er afklaret, indkalder administrationsinspektor ønsker for det næste skoleår med frist til slutningen af juni. Alle bedes overholde denne frist i det omfang, man ved, hvilke klasser/hold man skal have året efter.

Det forudsættes, at man i de enkelte faggrupper taler sammen om en fordeling af de forhåndenværende bøger med henblik på at sikre udnyttelsen af disse og for at sikre, at alle får bøger. Ved bogudlevering i løbet af skoleåret bør man tale sammen i faggrupperne.

Eleverne kvitterer for udlevering af bøger – undtagen bøger, der udleveres på første skoledag.

Når budgettet for det kommende år er vedtaget i bestyrelsen, informeres faggrupperne om fordeling af midlerne for det kommende år til faggruppekonti (undervisningsmidler og elevaktiviteter). Fordelingsnøglen kan i ganske særlige tilfælde ændres i løbet af et finansår. Dette sker efter ansøgning til rektor.

Består af 8 elever, der vælges af alle elever på Lemvig Gymnasium efter fastlagt procedure (Jvf. Elevrådets vedtægter).

Arbejdsområde:

Elevrådet afgiver udtalelse til rektor, herunder i generelle sager om elevernes forhold.

Elevrådet har ikke adgang til at udtale sig om enkelte læreres forhold.

Elevrådet deltager i Klasseforsamlingen, der består af klasserepræsentanterne.

Elevrådets kontakt til lærerne og rektor sker jævnligt gennem bl.a. Fællesudvalget, sekretæren for Aktivtetsudvalget samt ledelsen.

Se i øvrigt mere om elevrådet her

Arbejdsområde:

Modtage information: Bøger på skolebiblioteket, kurser, nyt fra Undervisningsministeriet etc.

Informere: Faggruppelederne informerer rektor om fagets situation, så han er orienteret, når han taler på skolens vegne udadtil. Efter behov arrangerer faggruppelederne og rektor møde med faggrupperne.

Udvikling: Følge den faglige og pædagogiske udvikling inden for faget og være primus motor i formidling af denne på Lemvig Gymnasium. Bl.a. indkaldelse og forberedelse af faggruppemøder, hvor faglige og pædagogiske emner tages op.

Hvert andet år indstiller faggruppen til rektor, hvem den ønsker som faggruppeleder den kommende periode (to år). Der er valg i ulige år.

Elever på Lemvig Gymnasium danner normalt hvert år en elevfestforening (FLOS), som ved lejlighed låner skolens lokaler til afholdelse af en lukket fest. Skolen støtter foreningen ved at låne FLOS skolens lokaler gratis.

 • søge alkoholbevilling hos politiet til lukket fest.
 • rengøre de opryddede lokaler efter festen.
 • sørge for vagtpersonale
 • tilknytte pr. fest én ledelsesrepræsentant, som kan kontaktes efter behov
 • stille to lærere og pedeller til rådighed, hvis opgave er:
  – at tilse elevoprydningen umiddelbart efter festen.
  – at kunne tilkaldes på skolen af elever, som har brug for hjælp, og da efter bedste evne yde dem denne hjælp.

Mødet foregår i marts og annonceres ved både intromødet i juni og fyraftensmødet i september. Indbydelser sendes ud primo marts. 

Formålet er at forældre og elever kan få en uddybning af standpunktskaraktererne fra marts måned. Især er det væsentligt, at forældrene får lejlighed til at diskutere evt. problemer, eller undervisningen i almindelighed, med hver enkelt faglærer.

Vicerektor har på forhånd lavet en tidsplan for lærere og forældre på baggrund af en tilbagemelding, forældrene har givet ud fra indbydelsen.

Hver enkelt konsultation varer ca. 5-10 min.

I særlige tilfælde står rektor, studievejlederne eller mentor altid klar til at hjælpe.

Konsultationen ligger mellem kl. 16.30 og ca. 20.30

Rektor: BL

Vicerektor: CB

EUD/EUX-koordinator: MRK

Pædagogisk leder / uddannelsesleder: SM (STX og HHX)

Administrationsinspektor: UJ

Datavejledere: AR

AV-Inspektor: SP

Tillidsrepræsentant: LW

Styrelsen: AG, SP, HGG og tillidsrepræsentant

Studievejledere: EM, HGG og NR

Sikkerhedsrepræsentant: JD

Bestyrelsen: AG, LW

Samarbejdsudvalg: AG, LW, MRK, JD, HGG, BL, CB, Anette Jensen, Jørgen Kielsholm, Jette Nicolajsen.

Aktivitetsudvalget: PS (formand), GJ, NK

Formålet med mødet er at få lejlighed til at lære skolen at kende, tale med lærerne og indsnuse skolens atmosfære. Mødet finder sted i september måned forud for studieretningsvalget. Ved mødet deltager rektor, studievejlederne, vicerektor, uddannelsesledere fra hhx og stx samt faglærere på 1. årgang.

Mødets forløb:

Rektor byder velkommen
Vicerektor gennemgår årets gang på Lemvig Gymnasium
Oplæg fra Studievejlederne og faglærere med præsentation af de enkelte studieretninger

Dette er den fælles del af arrangementet. Derefter har forældre og elever mulighed for at opsøge lærere og elever fra de enkelte studieretninger med henblik på en afklaring i forhold til studieretningsvalget.

Mødet varer fra 16.30 til 18.00.

Aktivitetsudvalget står for arrangementerne i samarbejde med rektor m.fl.

Før arrangementet:

 • Aftale om “ansvarshavende” (Aktivitetsudvalg, Elevråd, rektor etc.)
 • Aftale om pris og tid, transport m.v.
 • Opslag til lærere, elever, pedel
 • Aftale med pedel om opstilling, teknik m.v.
 • Aftale med kantinen om frokost
 • Arrangementet skal evt. koordineres med undervisningen
 • Evt. annoncering

Under arrangementet:

 • Velkomst
 • Fotografering (pedel eller lærer)
 • Trække for
 • Afslutning, evt. frokost med foredragsholder

Efter arrangementet:

 • Notits til Facebook, IG og evt. avisen

Evt. tilbagemelding til foredragsholder

På Lemvig Gymnasium er indkøbskompetencen inden for visse rammebeløb uddelegeret til de indkøbsansvarlige: Administrationsinspektor, AV-ansvarlig, datavejleder, laboratoriefaglærere, billedkunstlærere samt idrætslærere. Desuden afsættes der puljebeløb med rektor som ansvarlig.

Baggrunden for de sidstnævnte puljebeløb er ekstraordinære indkøb samt uforudsete udgifter og overskridelser. Inden for rammebeløbene kan de indkøbsansvarlige disponere indtil 1. december, idet ledelsen gives fyldig information og rådspørges i tvivlstilfælde.

For modtagelse af indkøbte varer og ydelser kvitteres hos regnskabsføreren (Jette), og den indkøbsansvarlige sørger for, i samarbejde med pedellen, at varerne mærkes og holdes i god stand, samt at der føres inventarlister.

Nord-Østerdal videregående skole, Tynset, Norge

Kronberg-Gymnasium, Aschaffenburg, Tyskland

IES Avenida de los Toreros, Gymnasium i Madrid, Spanien

Gymnasium Michelstadt, Michelstadt, Tyskland

Lemvig Gymnasium skal være et godt sted at starte for nye ansatte. De nye kolleger skal føle sig velkommen fra første dag, og det er vigtigt, at alle i kollegiet er behjælpelige, hvis nye kolleger skal finde sig godt tilrette. For at sikre en god start for alle nyansatte iværksætter Styrelsen følgende:

Alle nyansatte tilbydes en mentor. Mentoren står til rådighed for hjælp med mindre problemer og spørgsmål i dagligdagen og er sparingsperson i forhold til undervisningsplanlægning, -forløb, -materialer, -praksis mv. Mentor er desuden ansvarlig for, at der mentor og nyansat i mellem finder en gensidig undervisningsobservation sted. Der kan gives op til 100 timer til dette introforløb – 50 til den nyansatte og 50 til mentoren - det afhænger af den nyansattes erfaring og anciennitet. 

 • Der skal arrangeres et møde med rektor i god tid inden første karaktergivning.
 • En person fra ledelsen overværer nyansattes undervisning inden 1. november.
 • Uddannelseslederen introducerer til brugen af skolens IT-faciliteter (bl.a. intranet, Ludus), evalueringsprocedurer, strukturer for tværfagligt samarbejde, årets gang på skolen mv.
 • Administrationsinspektor introducerer til bogdepotet og procedure ved bogudlevering og -bestilling.
 • AV-inspektor introducerer til pædagogisk værksted og AV-udstyret på skolen.
 • Fagkolleger introducerer til fagbibliotek.
 • Lisa Kragh Jørgensen introducerer til brugen af biblioteket.

I skoletiden står Aktivitetsudvalget for koordineringen af arrangementet.

Skitse for sidste skoledag før jul:

 • Kl. 7.55 - 9.00: Stamklasser med teamlederen (+ evt. indbudte lærere)
 • Stoleopstilling i fællesområdet (Pedellerne)
 • Mikrofon m.v. er parat. (Aktivitetsudvalget)
 • Kl. 9.00 - 10.30: Fællesarrangement med skolens egne indslag og fællessange
 • Kort juleafslutning v/rektor
 • Kl. 11.15 Afslutning i Lemvig Kirke (Rektor).

Om aftenen:

 • Julefest kl. 20.00 - 24.00 for elever, gamle elever og lærere. For arrangementet står Aktivitetsudvalget i samarbejde med rektor, pedeller og FLOS. Der arrangeres evt. spisning/hygge på lærerværelset for deltagende lærere fra kl. 19.
 • Kl. 20.00: Ankomst, kantinen åben. Dørene lukkes kl. 21.00. Entré betales.

Lemvig Gymnasium er et åbent og demokratisk gymnasium, hvor medarbejderindflydelsen er i højsædet. Endvidere er gymnasiet et udkantsgymnasium, hvor fokus på fastholdelse, udvikling og tiltrækning af værdifulde medarbejdere er en nødvendighed. Vi anser efteruddannelse og kompetenceudvikling for en vigtig del af dette arbejde.

Gymnasiet skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for at udvikle sig selv og deres arbejdsplads. Der skal være rum til faglig og pædagogisk udvikling båret frem af personligt engagement, og medarbejderne skal løbende rustes til at møde de nye udfordringer, som gymnasiet står over for i form af f. eks. nye elevtyper og lærerroller, anvendelsen af it, og fagsamarbejde.

Vi værdsætter, at medarbejderne selv er med til at præge deres skole, og derfor skal retningen for kompetenceudviklingen i udgangspunktet udstikkes af medarbejderen selv. For at sikre at skolens midler til efteruddannelse også anvendes til kompetenceudvikling på særlige udviklingsområder for skolen, er der etableret følgende fordeling af midlerne.

 • 40% afsættes til kompetenceudvikling inden for skolens indsatsområder (indsatsområder udpeges årligt af ledelsen i samråd med pædagogisk udvalg).
 • 40% afsættes til faglig opdatering og efteruddannelse.
 • 20% er såkaldt ”frie midler” til øvrig kompetenceudvikling.

Ved påbegyndelse af et længerevarende uddannelsesforløb udformer medarbejderen i samarbejde med ledelsen en personlig uddannelsesplan, som der løbende følges op på, eksempelvis i forbindelse med MUS. Dette sikrer målrettethed i efteruddannelsen (og er desuden et krav for at skolen kan søge midler fra f. eks. Kompetencefonden).

Denne kompetenceudviklingsplan er godkendt og evalueres løbende af Lemvig Gymnasiums samarbejdsudvalg.

Ansøgninger om efteruddannelse forelægges vicerektor.

Særlige efteruddannelsestilbud:

Det er et mål for Lemvig Gymnasium at have fagligt dygtige lærere med et bredt udsyn. Vi vægter fagligheden højt, og det er sikkert en af forklaringerne på elevernes gode resultater. Derfor vil vi også gerne støtte lærere i at bruge efteruddannelsestilbuddene i området. Vi tilbyder således at betale for kurser eller foredrag på følgende områder:

Består af lærerne i billedkunst, pedel og vicerektor.

Arbejdsområde:

Skolens udsmykning og afholdelse af åbne udstillinger på skolen.

Består af rektor, vicerektor, økonomi- og administrationsinspektor og uddannelsesleder. Ledende sekretær og ledende pedel er tilknyttet.

Arbejdsområde:

Har oversigt over skolens samlede virksomhed. Opsyn med kommunikation og uddelegering af arbejdsopgaver. Varetager at skolens regnskabs- og budgetafvikling foregår efter gældende procedurer. Rektor har udadtil alene det pædagogiske og administrative ansvar.

Lægges i Ludus så tidligt som muligt, dog senest kl. 14.30 dagen før lektionen skal afholdes.

Skriftlige afleveringer (opgaveordlyden) skal være lagt ind minimum én uge før afleveringsfristen. Større afleveringer af 4-6 timer lægges ind 14 dage før.
Alle elever er forpligtede til at logge på Ludus dagligt for at orientere sig om lektier og beskeder.

 1. Fondens navn er ”Lemvig Gymnasiums Venner”.
 2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gymnasiets 5 års fødselsdag
 3. Fondens administration varetages af bestyrelsen ved Lemvig Gymnasium, der er fondens øverste myndighed.
 4. Fondens regnskabsførelse varetages af Lemvig Gymnasiums kontor, og fondens regnskab revideres af de til enhver tid valgte medlemmer i bestyrelsen.
 5. Fondens formål er at yde støtte til formål i forbindelse med Lemvig Gymnasiums drift, hvortil der ikke kan fremskaffes offentlige midler, eksempelvis udsmykning, større arrangementer, udstillinger o.l. Endvidere kan der efter ansøgning ydes støtte til elevernes studierejser og ekskursioner.
 6. Støtten kan ydes efter ansøgning fra lærere og elever til rektor, som bemyndiges til at bevilge midler fra fonden på bestyrelsens vegne. Støtte kan også ydes på bestyrelsens eller rektors eget initiativ.
 7. ”Lemvig Gymnasiums Venner” kan opløses efter bestemmelse i bestyrelsen. I så fald anvendes evt. midler efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med nærværende statutters paragraf 5.
 8. Alle kan yde bidrag til fonden.

Eksempler på anvendelse af fondsmidler:

 • Tilskud til udgifter i forbindelse med større arrangementer, hvortil dækning ikke kan opnås på anden måde. Tilskuddet kan omfatte udgifter til udsmykning, underholdning m.v.
 • Tilskud til studieture og ekskursioner m.v. i ind- og udland samt tilskud i særlige tilfælde til elevers egenbetaling til studieture
 • Tilskud til ekstraordinære anskaffelser, eksempelvis kunst, apparatur, møbler o.l., hvortil man ikke kan opnå dækning på anden måde.
 • Tilskud til deltagelse i konferencer, seminarer, studierejser o.l. af betydning for gymnasiets fortsatte undervisning.

Vedtaget i Lemvig Gymnasiums bestyrelse den 3. juni 2015

Består af den enkelte klasses lærere, den tilknyttede studievejleder og repræsentanter fra ledelsen.

Arbejdsområde:

Hver lærerforsamling på Lemvig Gymnasium indledes med fælles møde for alle lærere, hvor der kan gives meddelelser og principielle drøftelser kan finde sted. Særlige omstændigheder omkring enkelte klasser skal varetages på klasserådsmøder med klassens lærere og evt. klassens studievejleder. En ledelsesrepræsentatant kan deltage, hvis det findes nødvendigt. 

Ved hver karaktergivning afholder skolen med udgangspunkt i klasseteamets og studievejlederens oplæg en lærerforsamling, hvor klassens trivsel samt enkelte elever, hvis standpunkt og/eller fremmøde kræver fælles indsats, diskuteres. Udvælgelsen foretages af rektor med udgangspunkt i karakterer og fraværsprocent (og på opfordring af lærerne).

Lærerforsamlingen ledes af en repræsentant fra ledelsen, og det er formålet at give konstruktiv vejledning til de berørte elever og at give lærerne et helhedsindtryk af eleverne. Klassens studievejleder spiller en aktiv rolle i drøftelsen af vejledningen af eleverne.

1. Fravær i forbindelse med sygdom meddeles ved kontakt til enten vicerektor (mobil 2484 4504) eller ved kontakt til kontoret (tlf.: 9782 3822)- hvis der sendes en mail om sygdom, så skal mailen sendes til både cb@lemvig-gym.dk og smp@lemvig-gym.dk  

2. Sygdom meddeles så tidligt som muligt og senest mellem kl. 7.45-7.55 på dagen (også selvom man først har undervisning i fx 4. lektion) - frem til kl. 21.00 kan vicerektor kontaktes med sygdom, så der kan lægges en plan for eventuelle ombytninger den følgende dag i elevernes skemaer

3. Ønsker man at lægge arbejdsopgaver til sine elever ved sygdom gives besked til cb@lemvig-gym.dk og smp@lemvig-gym.dk

 

Det overordnede formål med læsevejledningen på Lemvig Gymnasium er at yde en tidlig indsats i forhold til læsesvage elever allerede ved starten af 1.g, så vi formår at fastholde disse elever. Derfor bliver alle 1.g’ere screenet i læsning og stavning i løbet af den første måned. Screeningen er adapteret til gymnasialt niveau og giver en god indikation af elevens læse- og skrivefærdigheder.

Der udarbejdes en læseprofil af de elever, som qua screeningen har udvist evidente læse og/eller skrivevanskeligheder, så det bliver lettere for læsevejlederen at målrette sin undervisning af den enkelte elev i læsevejledningen. Dernæst indkaldes disse elever til en individuel samtale i læsevejledningen, og alt efter hvilke vanskeligheder eleven har, så bliver de tilbudt at deltage i læsekurser med fokus på læseforståelse, læsehastighed og læsestrategier med det mål for øje, at eleverne kan inddrage disse i den faglige undervisning for at optimere udbyttet af undervisningen for den læse-/skrivesvage elev. Der udbydes også individuel læse- og skriveundervisning i læsevejledningen.

I tilfælde af mistanke om dysleksi (ordblindhed) bliver den pågældende elev screenet af læsevejlederen vha. UVM’s nye ordblindetest fra feb.2015. Denne test skal bruges som dokumentation i det videre forløb med at ansøge om IT rygsæk og SPS-studiestøttetimer til den ordblinde elev.

Følgende er vedtaget i SU omkring ansattes lån af skolens lokaler.

Skolens ansatte har mulighed for at låne skolens lokaler til egne private arrangementer. Skolen kan også stille service mv. til rådighed. Som udgangspunkt skal køkkenet i forbindelse med lærerværelset benyttes til sådanne arrangementer. Ved lån af lokaler mv. skal man selv sørge for oprydning og rengøring. Ved lån af hallen til fx børnefødselsdagen må motionsrummet ikke benyttes.

Der kan, i særlige tilfælde, laves aftale med køkkenets leder om lån af det store køkken – her gælder særlige regler omkring oprydning og rengøring. Manglede oprydning og rengøring kan betyde en udgift til rengøring efterfølgende.

Formålet med mentorarbejdet er at fastholde elever, der af forskellige årsager har svært ved at gennemføre én af gymnasiets 3 ungdomsuddannelser og derfor har brug for ekstra støtte.

Da gruppen af frafaldstruede elever er meget kompleks, er det svært i detaljer at fastlægge de forskellige elementer i mentorfunktionen. Følgende 5 punkter er derfor tænkt som de rammer, der er gældende for arbejdet. Mentoren må selv vurdere, hvorledes det samlede antal timer, der er blevet tildelt mentorfunktionen, skal fordeles på disse 6 punkter.

 1. Kontakt med de forskellige instanser og samarbejdspartnere: Lemvig Kommune, UU, SU (SPSU), politiet, produktionsskolen og forældre.
 2. Særlig støtte af faglig art til frafaldstruede elever i form af eksempelvis ekstra lærerdeltagelse på studieture, støtte til gennemførelse af gruppearbejde, hjælp til at strukturere hjemmearbejde og eksamen, hjælp i forbindelse med højt fravær og manglende afleveringer af skriftlige opgaver.
 3. Støtte af ikke faglig art til elever. Denne støtte kan have meget forskellige former som eksempelvis hjælp til afklaring af boligsituation og lægebesøg, men hovedparten af timerne inden for dette område må formodes at gå til individuelle trivselssamtaler.
 4. Faglig opdatering. Timer afsættes til læsning af relevant faglitteratur og til deltagelse i konferencer og kurser.
 5. Deltagelse i møder med mentorelevers lærere, studievejledere og ledelse – herunder fast ugentligt møde med studievejledere og ledelse.

Alle på Lemvig Gymnasium deltager i morgensamlingerne. Afholdes i 2. frikvarter en dag om ugen efter rullende plan (planlægges af vicerektor). Indledes hver gang med sang, hvorefter meddelelser og evt. muntre indslag afvikles.

Alle tidligere ansatte, der er gået på pension fra Lemvig Gymnasium, er velkomne til at komme på skolen til:

 • Formiddagskaffe på skolen kl. 10.30 den 2. onsdag i hver måned
 • Fællesarrangementer
 • Skolefest i november måned
 • Juleafslutningen
 • 25 års jubilæer
 • Dimission
 • At benytte skolens bibliotek

Det kan komme på tale, at skolen benytter afgåede lærere til frivilligt arbejde mod, at disse lærere kan benytte skolens faciliteter.

Ugentlige møder:

 • Ledelsen (inddragelse af ledende pedel og sekretærer efter behov)
 • Styrelsen
 • Rektor og vicerektor holder møder hver 14. dag med koordinatorerne på HHX og EUD/EUX
 • Ledelsen og TR
 • Studievejlederne og ledelsen
 • Elevrådet, endvidere hver 14. dag med rektor.
 • Morgensamling
 • “Rullende kvarter” – det sidste kvarter i en skiftende time efter en “rullende” plan.
 • Aktivitetsudvalget. Holder tæt kontakt til Pædagogisk Råd og ledelse
 • Kontor, rektor og vicerektor

Teamene i de forskellige klasser aftaler selv mødetidspunkter for team og klasseråd. Første møde i klasserådet i forbindelse med skolestart planlægges dog af ledelsen.
Pædagogisk Råd: Fastlægges på skoleårets første møde efter indstilling fra Styrelsen, dog mulighed for ekstraordinære møder i løbet af året.

Samarbejdsudvalget: Ugen forud for bestyrelsesmøderne eller efter behov

Bestyrelsen: Mindst 2 gange pr. semester.

Pædagogisk udvalg: mødes efter behov – 2-4 gange pr. semester

Pædagogisk råd på Lemvig Gymnasium omfatter rektor og alle lærere på Lemvig Gymnasium.

Arbejdsområde:

Pædagogisk Råd er rådgivende for rektor. Det er således rektor, der afgør, i hvilke sager han vil høre rådet. Pædagogisk Råd kan herudover selv vælge at tage forhold, som er af interesse for skolen, op til drøftelse.

Pædagogisk Råd er et naturligt forum for drøftelse af pædagogiske/didaktiske emner. En drøftelse af skolens udvikling og kvalitet vil også naturligt kunne finde sted her.

Formanden er desuden medlem af Bestyrelsen og samarbejdsudvalget.

Styrelsen består af: Formand for pæd. råd, TR + to valgte medlemmer. Styrelsen mødes mindst en gang om måneden. Formanden indkalder til møde. Uddannelsesleder eller andre relevante personer deltager efter behov.

ØVRIGE ARBEJDSOPGAVER:

 • Generel forberedelse og indkaldelse af møder i Pædagogisk Råd. Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 10 dage før PR-mødets afholdelse. Styrelsen udarbejder en endelig dagsorden, der udsendes mindst 3 dage før PR-mødet.
 • PR-styrelsen sørger for, i samarbejde med rektor, at introducere nye kolleger til skolen og årets gang (Introugen for 1.g’ere, Uge 39, skolefesten, julefesten osv. )
 • Hjælper med kommunikation mellem lærere og TAP
 • Ansvarlig for oprydning i lærerområderne og i lokalerne generelt
 • Arrangerer med hjælp fra uddannelseslederen lærerfester (sommerfest med familie, julefrokost for personalet) og personaleudflugt ved skoleårets start.

Pædagogisk udvalg består af: Uddannelsesleder, koordinator for hhx og 4 valgte medlemmer (repræsenterende både HHX og STX). Desuden har udvalget mulighed for at indkalde repræsentanter fra specifikke lærergrupper (faggrupper, afdelinger, Pædagogisk Råds styrelse mv.) efter behov.

Uddannelsesleder indkalder til møde.

Pædagogisk udvalg på Lemvig Gymnasium skal via uddannelseslederen/-erne holdes ajour med nye krav og love med relevans for pædagogisk og skolemæssig udvikling samt være med til at følge op på behandlingen og implementeringen af disse i både hverdagen og fx Pædagogisk Råd.

Øvrige arbejdsopgaver:

 • Tager initiativ til fokuspunkter i den pædagogiske udvikling på skoleplan, sætter fokus på minimum et udviklingsområde hvert år (fx skriftlighed, elevtrivsel, innovation, supervision, talent, studieretnings­profiler/-samarbejder …).
 • Planlægger og afholder pædagogiske dage.
   - Holdes via uddannelseslederen/-erne ajour med nye krav og love og er med til atFremlægge dem på PR-møder
   - Komme med forslag til, hvordan de kan omsættes til praksis
   - Lærerne rustes til de nye krav til pædagogik/didaktik (fx kursusdeltagelse, pædagogisk dag, pædagogisk kvarter eller orientering på PR-møder mv.)
 • Er opsøgende omkring projekter og projektmidler (fx cirkulær økonomi, flipped classroom …)
 • Er idegenerende i forhold til brobygning mellem fag, mellem husets uddannelser og eksterne samarbejdspartnere – uddannelsesinstitutioner såvel som erhvervsliv.

Ca. 1. december udleveres budgetopfølgning til de indkøbsansvarlige med anmodning om tilbagemelding til regnskabsføreren om, hvad der er ”ude” af bestillinger.

Er der ønsker om indkøb, som overstiger det tildelte rammebeløb, afleveres senest den 8. december ansøgning herom.

Ansøgningen afleveres til rektor.

For hver klasse er der to lærere med som rejseførere. Rejseførernes rejseudgifter til transport, hotel og morgenmad betales af skolen.

 • Vi følger Rejsecirkulærets gældende regler jf. http://pav.perst.dk/Publikation/Tjenesterejser.aspx?showContent=1. (Der skal meddeles fradrag for gratis måltider).
 • Som forskudttidstillæg betales kr. 50,- pr. rejsedag pr. lærer.
 • Budget, program og fortegnelse over deltagende elever afleveres til kontoret.

For at mildne situationen for eleverne er følgende vedtaget:

 • Tidlig information til eleverne og deres forældre om studierejsen i 3.g .
 • Øremærkede penge (kr. 50,- pr. 3.g elev) udefra, fordeles efter deltagerantal til rejsekassen.
 • Lærerne skal bestræbe sig på at gøre rejserne så billige som muligt, den pædagogiske værdi af rejsen taget i betragtning. Der er maximalt en udgift på kr. 4.000,- pr. elev (inkl. entré, morgenmad og nedennævnte forsikringsordning). Afvigelse herfra kræver dispensation.
 • Evt. overskud fordeles naturligvis på eleverne.
 • Lærerne fører regnskab efter gældende regler.

Den enkelte klasses ekskursion og/eller studietur arrangeres af et hold af lærere. Turene arrangeres overvejende igennem et, af lærerne, udvalgt rejsebureau. I tilfælde af, at en elev bliver forhindret i at deltage efter at rejsen er betalt, gælder det pågældende rejsebureaus (evt. flyselskab/hostels) regler herom for en evt. tilbagebetaling af hele eller dele af det indbetalte beløb. Eleven skal selv sørge for rejse- og afbudsforsikring. Skolen kan ikke tilbagebetale penge, der er indbetalt til ekskursion og/eller studietur.

Instruks ved krisesituationer og alvorlige ulykker på studieture:

I tilfælde af, at man på en studietur oplever en krisesituation eller en alvorlig ulykke skal skolens ledelse straks underrettes. Studieturslærere skal medbringe skolens nummer, rektors og vicerektors nummer. Skolens ledelsen lægger en plan for det videre forløb og er i løbende kontakt med de berørte lærere og vil forsøge at få kontakt til myndighederne på stedet.

På stedet:

Lærerne sørger for at skabe klarhed over situationen og får samlet eleverne. Lærerne forsøger at vurdere, hvilken hjælp der skal ydes. Dette sker i samarbejde med skolens ledelse.

Derhjemme:

Skolens ledelse forsøger at skabe klarhed over situationen og underretter herefter personale, elever og forældre. I tilfælde af en krisesituation vil ledelsen forsøge at tage kontakt med de relevante myndigheder.

Hvis det er relevant og muligt samles personalet og orienteres om hændelsesforløbet, og der oplyses om, hvilke foranstaltninger der er sat i gang, og hvilke der påtænkes igangsat. Hvis det er relevant samles alle skolens elever og orienteres om situationen. Er det ikke muligt at samle skolens personale eller eleverne, orienteres disse ad andre kanaler. Skolens ledelse vurderer, om der skal tages kontakt til psykolog og tilbyder samtaler til dem, der har behov.

Arbejdsområde:

Alle ledelsesmæssige opgaver, herunder sager vedrørende ansatte, elevsager, ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte.

Fastlægger efter drøftelse med den enkelte lærer og tillidsrepræsentanten opgavefordelingen.

Varetager ledelsesmæssige opgaver i samarbejde med ledelsesteamet.

Økonomistyring.

Rullende kvarter afholdes en gang hver 14. dag i en af klassens sædvanlige timer. Tidspunktet annonceres på Ludus (i skemaet).

I det rullende kvarter kan klassen, hvis den skønner at have behov, bruge op til 15 minutter på ting, der ikke nødvendigvis vedkommer undervisningen. Læreren, der har klassen i den pågældende time, kan være med som observatør og evt. bidrage med information. Læreren kan bede klassen om at fremlægge en dagsorden. Forslag til en dagsorden samt en procedure, der skal gøre det rullende kvarter struktureret og udbytterigt:

 • Sager til og fra elevrådet.
 • Sociale arrangementer i klassen.
 • Udsmykning og oprydning i klasselokalet.
 • Eventuelt
 • Procedure
 • Klasserepræsentanten er ordstyrer.
 • Kun elever, der har fået ordet af klasserepræsentanten, må sige noget.
 • Klasserepræsentanten afgør, om et punkt på dagsordenen er færdigbehandlet.
 • Klasserepræsentanten sørger for, at der er en ansvarlig i klassen, hvis en sag skal viderebehandles.
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolen i arbejdstiden.
 • Skolens ledelse kan dispensere fra forrige punkt.
 • Det er ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand.
 • Skolens ledelse har pligt til at gribe aktivt ind over for en ansat, som er i konflikt med skolens alkoholpolitik.
 • I tilfælde af mistanke om misbrug rettes henvendelse til rektor, som indkalder den ansatte til en samtale. Der kan herefter henvises til behandlingstilbud.
 • Ulovlige stoffer tolereres ikke på skolens område.

Består af rektor, vicerektor, 6 lærere (herunder formanden for Pædagogisk Råd, Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten) samt repræsentanter for TAP (kantineleder, ledende pedel, ledende sekretær og repræsentant fra rengøringen). 

Fungerer efter reglerne for samarbejdsudvalg.

Fungerer efter gældende regler (Arbejdsmiljøloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133159)

Prioriteret rækkefølge:

 • Nødvendige faglokaler skal være til stede
 • Ingen klasser skal “vandre” mere end et semester i gymnasieforløbet
 • Antallet af mellemtimer skal være så lille som muligt for eleverne
 • Fagene skal være spredt, således at forberedelsestiden er ensartet ugen igennem
 • Pædagogiske hensyn – især mulighed for dobbelttimer
 • Lærerønsker

Bestemmelsen om koordinering findes i gymnasiebekendtgørelsen § 78 stk. 4: ”Lederen skal sikre, at elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt over hele uddannelsesforløbet.”

Skolens leder skal sikre en jævn fordeling af elevernes arbejdsbyrde og sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen i en studieplan. Koordineringen af de skriftlige opgaver fremgår af Ludus, hvor oversigten fungerer som denne studieplan. Vicerektor udarbejder i øvrigt (efter samråd med faggrupperne) en fordelingsnøgle for fordelingen af det skriftlige arbejde i flerårige fag.

Når opgavefordelingen for et år er kendt, uddeles den til lærerne med de nye lærerinitialer indsat. Klassens lærere koordinerer herefter arbejdsbyrden ved at registrere skriftlige opgaver for det kommende semester i en afleveringsplan på Ludus. Fristen for dette er 1. september og 1. februar. Teamlederne påser, at arbejdsbyrden for den enkelte klasse er jævnt fordelt.

Afleveringsplanen kan efterfølgende revideres med respekt for elevernes arbejdsbyrde.

 1. Lærerne laver afleveringsplan for hele semesteret i alle fag senest 1. september og 1. februar. Planen kan justeres efter aftale med teamet og eleverne.
 2. Opgaveaflevering skal registreres senest dagen efter rettidig aflevering.
 3. Elever, der ikke har fået en individuel afleveringsfrist i Ludus, skal lave afleveringen i først kommende lektion. Der kan naturligvis være særlige hensyn, der gør, at man ikke sender elever ud af timen – i så fald udsætter man fristen i Ludus. Elever, der ”udnytter” denne ordning, indberettes til rektor og indstilles til skrivefængsel.
 4. Elever der er bagud med afleveringer, sendes i skrivefængsel. Dette administreres af Lisa.
 5. Udebliver en elev fra skrivefængsel, medfører dette en samtale på kontoret og en advarsel

Skolen kan kræve at eleverne er til stede på skolen i forbindelse med skriftlige opgaver (fordybelsestid). Hvis en elev kommer bagud med skriftlige afleveringer, skal der tages hånd om det, inden det bliver uoverkommeligt for eleven. Administrationen har mulighed for at sætte eleven i ”skrivefængsel”.

Der er skrivefængsel to gange om ugen. En lærer holder øje med, at eleven dukker op, og kan evt. hjælpe med opgaven.

I skrivefængslet skal eleven arbejde med den opgave, læreren indberetter. Opgaven skal afleveres samme dag ellers gives der et SU-varsel.

Med 2017-Reformen af gymnasiet afgav en række af gymnasiets fag nogle timer af elevernes fordybelsestid. Disse timer blev samlet i en pulje på 130 timer, som gymnasierne skal fordele til fag og faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats. Det kan være i forhold til faglige mål inden for bestemte fag eller mere overordnede mål i forhold til studiekompetence, herunder specielt skriftlige kompetencer.

På Lemvig Gymnasium har vi valgt at fordele timerne på de fag og forløb, hvor vi af erfaring ved, at eleverne har brug for vejledning og træningstid. Det drejer sig fx om

 • flerfaglige projekter og forløbene omkring de større skriftlige opgaver (fx dho, sro, innovation mv)
 • b-niveau-fag med skriftlig eksamen/karakter (matematik, engelsk og 2. fremmedsprog får hver 8 timer på 2.-3. semester)
 • introduktion til nye genrer (fx formidlingsopgaver i dansk i forbindelse med studierejser/-ekskursioner)
 • alle studieretningsfag og opgraderingsfag på a-niveau (får hver 15 timer på 4.-6. semester)

Timerne afholdes af klassens faglærer for enten hele klassen eller som intensive kurser for en mindre gruppe af elever, og de er fordelt, så alle elever i løbet af de tre år får puljens 130 timer i skemaet.

Fordybelsestiden gives til faget via elevtiden i Ludus, og afholdt fordybelsestid registreres i Ludus under opgaver. Den må bruges samlet, som dele af opgaver, til individuelt arbejde, gruppearbejde, introducerende skriftlige øvelser, i skrivefasen ved en skriftlig opgave eller i korrekturfasen … Alt skrivning under vejledning.

Der er mødepligt til fordybelsestimer, og der føres fravær.

Har eleverne været til stede, registreres en opgave af én times elevtid afleveret.

Indgår fordybelsestimen i skriveprocessen omkring en større opgave, kan læreren registrere fordybelsestimen som en del af den samlede elevtid til opgaven under Opgaver i Ludus.

Elever i sorg og deres familie skal ikke føle de står alene, men at der er et netværk omkring dem. Denne sorgplan bygger på eksemplet en forældres død. Der er ikke to sorgsituationer, der er ens.

Alle ansatte er informerede om, at så snart de hører om en elev i sorg, skal rektor have besked. Skolens lærere og TAP informeres om en elev i sorg. Rektor eller studievejlederne giver klassen besked og taler om situationen (begravelse, faren for at blive isoleret m.v.). Rektor tager kontakt med eleven. Forældresituationen (er de fraskilte?) undersøges. Ca. 1 uge efter dødsfaldet kaldes eleven til rektor, der taler med eleven om, hvordan det skete, og hvordan det går (boligsituation, økonomi, forhold til kammerater og studiesituation). Rektor tager eventuelle beslutninger ud fra samtalen.

Studievejlederne har øje med at “normalsituation” indtræder.

Skolen bestemmer hvornår undervisningen i et fag slutter. Man kan ikke selv afholde ekstra timer i sit fag efter sidste undervisningstime. Der er dog mulighed for at afholde såkaldte spørgetimer.

I en spørgetime må der ikke gennemgås nyt stof, udleveres nyt materiale eller repeteres større dele af forløb eller emner.

Eleverne kan stille korte, opklarende spørgsmål til pensum.

Der må ikke foregå manuduktion med henblik på den konkrete prøve, sådan at eleverne stilles bedre eller at elever der evt. ikke har mulighed for at deltage i spørgetimen, er ringere stillet.

Der afholdes ugentlige møder mellem studievejledere, mentor og ledelse, hvor problemklasser og -elever kan være på dagsordenen.

Hvis der oprettes studiekredse blandt lærerne, gives der tilskud til køb af bøger, ekskursioner eller andet.

Ansøgning om tilskud til en studiekreds sendes til rektor.

Hver klasse har tilknyttet et team af to lærere (én lærer i 3.g-klasser), hvoraf én fungerer som teamleder.

Teamet har forskellige opgaver i forbindelse med klassens daglige liv og samarbejdet mellem klassens lærere, og det er nedsat med henblik på at fremme klasserumskulturen, arbejde systematisk med elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer og forbedre elevernes arbejdsvaner for derved at styrke elevernes læring.

En beskrivelse af teamets funktion og arbejdsområder følger her (mange af opgaverne løses naturligvis i samarbejde med klassens elever, studievejledningen, administrationen og øvrige lærere):

Klasseteam:

Teamets ansvarsområder varetages, ledes og fordeles af teamlederen og er at

 • Lede og koordinere team-arbejdet samt formidle alle teamets beslutninger til alle klassens lærere
 • Arbejde sammen med klassens studievejleder om opgaver i forbindelse med skolestart
 • Forestå og forberede det praktiske på første skoledag og første skoledag i studieretningen efter administrationens huskeseddel
 • Orientere om og planlægge 1.g-introarrangementerne – herunder intro-fest
 • Sørge for, at klassen vælger klasse- og FLOS-repræsentanter
 • Påse at klassen holder klasselokalet rent, ryddeligt og funktionelt samt tage initiativ, hvis dette ikke er i orden
 • Forestå at klasselokalet udsmykkes
 • Finde elever til diverse opgaver i løbet af året
 • Være aktiv i forbindelse med at finde lærere til studieturene
 • Gennemføre årsafslutningssamtaler
 • Indkalde klassens lærere til møder efter behov – dog afholdes minimum to klasserådsmøder årligt, hvor klassens overordnede studieplan er på dagsordenen
 • Koordinere klassens skriftlige arbejde, så det ikke klumper sig for meget sammen
 • Indsamle information om klassens trivsel og arbejdsmoral og evt. om enkelte elevers udfordringer og kritiske faglige standpunkter. Informationerne skal samles og sendes til
 • studievejleder og ledelse forud for lærerforsamlingerne.
 • Studieplanen: Teamet skal tjekke og hjælpe med, at alle lærere udfylder alle rubrikker løbende i studieplanen – især studieplanen for almen studieforberedelse.
 • Klasserådet består af alle klassens lærere.

Klasserådets ansvarsområder er:

 • at samarbejde med klasseteamet og klassens studievejleder og ledelsen frem mod og på lærerforsamlingerne med henblik på at identificere elever, der har brug for hjælp eller retningslinjer
 • at samarbejde om at skabe trivsel og et godt læringsmiljø i klassen
 • at samarbejde om fagligt indhold, progression og gensidig toning af og i fagene. I den forbindelse afholder klasserådet minimum to møder om året – ved skoleårets start og omkring jul - hvor dagsordenen skal indeholde:
 • De enkelte faglærere skitserer deres årsplan – forløb, skriftlighed
 • Muligheder for faglig toning og tværfagligt samarbejde
 • Udfyldelse af overordnet studieplan i googledokument på hjemmesiden, målsætning i den forbindelse er minimum 2 tonede forløb pr. semester, heraf minimum ét pr. år i studieretningsfag. Dette naturligvis ud over de obligatoriske)
 • Klasserumskultur
 • Elever
 • Mødet ved skoleårets start rammesættes centralt.

Procedurer og regler fremgår af skolens hjemmeside: Kvalitetssikring

Er  medlem af Pædagogisk Råds Styrelse, er medlem af samarbejdsudvalget og er ledelsens sparringsperson i forbindelse med opgavefordeling.

Forhandlingsmandat fastlægges på GL-møder. Fungerer efter gældende regler. (Jvf. TR-aftalen på http://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Documents/TR-aftalen.pdf).

Arbejdsområde:

Efteruddannelse. Ekstern information. Organisations- og projektudvikling. Organisationsplanen. Pædagogisk udvikling. Undervisningsmiljøvurderinger og elevtrivsel. Assistance vedrørende LUDUS Web. Koordinator for internationale projekter. Webmaster for skolens hjemmeside. Ansvarlig for skolens studieplaner og undervisningsbeskrivelser i Ludus. Medarbejdertrivsel. Hjælper Pædagogisk Råd med lærerfester (sommerfest med familie, julefrokost for personalet) og personaleudflugt ved skoleårets start. Medlem af AT-udvalget og pædagogisk udvalg. Planlægger og introducerer til AT, DIO, SRO, SRP. Ansvarlig for praktikanter og for projekter i forbindelse med Ny Nordisk Skole. Planlægger eksamen på EUD/EUX , særligt program for 1.g. (HHX) i uge 39 og skema for brobygnings- og introforløb på HHX/EUX/EUD.

Lemvig Gymnasium må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og det er derfor vigtigt, at familien selv har tegnet en ulykkesforsikring.

Eleverne er erstatningsansvarlige for egne skadevoldende handlinger og undladelser. Det gælder også de tilfælde, hvor de volder skade på andre uddannelsessøgende, hvad enten det sker i frikvarterer eller i undervisningstiden.

Eleverne er i forbindelse med modtagelse af deres undervisning ikke i Lemvig Gymnasiums tjeneste og således ikke omfattet af arbejdsgiveransvar.

Der kan dog være tale om, at skolen har handlet ansvarspådragende, dvs. at skolen eller en ansat har handlet uagtsomt eller forsætligt. Hvis en skade skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra institutionens side, vil institutionen kunne drages til ansvar.

Arbejdsområde: Rektors stedfortræder. Løn. Vikardækning og vikarregnskab, efteruddannelse, timebank og årsopgørelse, opgavefordeling, indberetninger til Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik, LUDUS-ansvarlig, kontakt til Aktivitetsudvalget.

Årskalender for hele skolens virksomhed. Eksamensprotokollen.

Årsskrift. Kursusregnskab. Lokaleændringer.

 1. Langvarigt fravær dækkes fuldt ud først og fremmest af vikarer tilkaldt udefra. Såfremt dette ikke er muligt, dækkes det internt.
 2. Korterevarende, forudsigeligt fravær ved ekskursioner og kurser giver normalt ikke.
  vikardækning. Timerne kan efter lærerens anvisning tilrettelægges ved.
  a) arbejdsopgaver i faget på Ludus.
  b) timeombytninger. (Kontoret skal underrettes).
 3. Korterevarende, uforudsigeligt fravær kan dækkes fra 2. fraværsdag efter følgende prioritering:
  a) lærerfravær i 1. og 2.g vil blive vikardækket i henhold til nedennævnte principper.
  b) lærerfravær i 3.g vil kun undtagelsesvist blive vikardækket.
 • Vikarydelse vil blive forsøgt etableret med en faglærer eller en anden af klassens lærere.
 • Lærere, der har skemafrie dage, vil også kunne blive hidkaldt til vikartjeneste under forudsætning af, at de har besked dagen før.
 • Det tilstræbes, at ingen klasse får mere end 2 “arbejd selv” timer på samme dag.
 • En lærer kan have særlige grunde til at ønske en klasse vikardækket, som så meddeles vicerektor eller rektor. Rektor skal naturligvis tage særlige pædagogiske hensyn.

Arbejdsområde:

Boginspektion. Eksamen, årsprøver og terminsprøver. Skolens statistikker. Ansvarlig for særligt program for 1.g i uge 39. Budget og årsrapport herunder budgetopfølgning og konsekvensberegning, sparringspartner for vicerektor.