TEAMS

Klasseteam

Hver klasse har tilknyttet et team af to lærere, hvoraf én fungerer som teamleder. Teamet har forskellige opgaver i forbindelse med klassens daglige liv og samarbejdet mellem klassens lærere, og det er nedsat med henblik på at fremme klasserumskulturen, arbejde systematisk med elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer og forbedre elevernes arbejdsvaner for derved at styrke elevernes læring. En beskrivelse af teamets funktion og arbejdsområder følger her (mange af opgaverne løses naturligvis i samarbejde med klassens elever, studievejledningen, administrationen og øvrige lærere):

Teamets ansvarsområder varetages, ledes og fordeles af teamlederen og er at

 • Lede og koordinere team-arbejdet samt formidle alle teamets beslutninger til alle klassens lærere
 • Arbejde sammen med klassens studievejleder om opgaver i forbindelse med skolestart
 • Forestå og forberede det praktiske på første skoledag og første skoledag i studieretningen efter administrationens huskeseddel
 • Orientere om og planlægge 1.g-introarrangementerne – herunder intro-fest
 • Sørge for, at klassen vælger klasse- og FLOS-repræsentanter
 • Påse at klassen holder klasselokalet rent, ryddeligt og funktionelt samt tage initiativ, hvis dette ikke er i orden
 • Forestå at klasselokalet udsmykkes
 • Finde elever til diverse opgaver i løbet af året
 • Være aktiv i forbindelse med at finde lærere til studieturene
 • Gennemføre årsafslutningssamtaler
 • Indkalde klassens lærere til møder efter behov – dog afholdes minimum to klasserådsmøder årligt, hvor klassens overordnede studieplan er på dagsordenen
 • Koordinere klassens skriftlige arbejde, så det ikke klumper sig for meget sammen
 • Indsamle information om klassens trivsel og arbejdsmoral og evt. om enkelte elevers udfordringer og kritiske faglige standpunkter. Informationerne skal samles og sendes til studievejleder og ledelse forud for lærerforsamlingerne.

Klasserådet

Klasserådet består af alle klassens lærere.

Klasserådets ansvarsområder er

 • at samarbejde med klasseteamet og klassens studievejleder og ledelsen frem mod og på lærerforsamlingerne med henblik på at identificere elever, der har brug for hjælp eller retningslinjer
 • at samarbejde om at skabe trivsel og et godt læringsmiljø i klassen
 • at samarbejde om fagligt indhold, progression og gensidig toning af og i fagene. I den forbindelse afholder klasserådet minimum to møder om året – ved skoleårets start og omkring jul - hvor dagsordenen skal indeholde:

Klasserumskultur (herunder klasseledelse, motivation og IT)

 1. Elever
 2. De enkelte faglærere skitserer deres årsplan – forløb, skriftlighed og bidrag til SRP/SOP-progressionen
 3. Muligheder for faglig toning og tværfagligt samarbejde
 4. Udfyldelse af overordnet studieplan i googledokument på hjemmesiden, målsætning i den forbindelse er minimum 2 tonede forløb pr. semester, heraf minimum ét pr. år i
 5. studieretningsfag. Dette naturligvis ud over de obligatoriske.
 6. Ideer til fagfordeling i forbindelse med studieture, innovationsforløbet, SRO, studieretningsdage mv. afhængig af årgang.
 7. Evt.
 • Mødet ved skoleårets start rammesættes centralt. I november skemalægges klasserådsmøder for 1. årgang.

UDVALG OG ANSVARSOMRÅDER

Ansvarsområder

Se mere om de forskellige udvalg og ansvarsområder i organisationsplanen.

Rektor: BL
Vicerektor: CB
Administrationsinspektor: UJ
Pædagogisk leder (STX & HHX): SM
EUD/EUX-koordinator: MRK
Aktivitetsudvalget: CB, PS, NK, GJ (Formand: PS)
Styrelsen (pæd. råd): AG, HGG, SP, LW (Formand: AG)
Studievejledere: NR, EM, HGG
Datavejledere: AR
Pædagogisk udvalg: SN, LW, MRK, LU, SM
Samarbejdsudvalg: BL, CB, LW, FM, JD, AG, MRK, HGG, Gitte Kjærgaard, Jørgen Kielsholm, Jette Nicolaisen, Anette Jensen

Klasseteams

1.a: BM/AO
1.b: HA/FJ
1.c: FM/PS
1.m: AG
1.p: GJ
2.a: NK/LW
2.b: NR/TH
2.c: TB/MA
2.m: SN/HGG
2.p: MRK
3.a: MR
3.b: SP
3.c: CB
3.k: DD
3.m: EM

Faggruppeledere

Biologi: MR
Dansk: BM
Engelsk: KD og HGG
Fysik: LW
Historie: EM
Idræt: PS
Kemi: TH
Matematik: JV
Musik: LU
Religion: SN
Samfundsfag: AG
Tysk: MKS
Økonomifag: DD

Overordnede studieplaner