FRAVÆR

Fraværstal offentliggøres på skolens hjemmesiden hvert år i april, og fokus på elevernes fravær er en del af skolens kvalitetssystem. Elevernes fravær opgøres individuelt hver måned til brug for studievejledere og ledelse, og vi handler hurtigt i tilfælde af at en elev har stigende fravær. Vi henviser i øvrigt til skolens studie-/ordensregler: https://www.lemvig-gym.dk/fakta/studie-og-ordenregler/ som beskriver reglerne for aktiv deltagelse i undervisningen og sanktioner ved brud på studie-/ordensreglerne.

Skriftligt fravær: Lemvig Gymnasium har som ambition at ingen elever må komme bagud med de skriftlige afleveringer. For at sikre at alle elever får lavet deres opgaver til tiden, opgøres manglende opgaver hver uge. Elever der er bagud med deres skriftlige arbejde, kommer i obligatorisk ”Pit Stop”, som placeres sammen med lektiecafeen efter skoletid. Vi henviser også her til vores studie-/ordensregler, som beskriver følgende:

”Elevernes tilstedeværelse og opgaveaflevering registreres løbende og følges af administrationen. Eleverne har pligt til at give skolen besked om årsagen til eventuelt fravær i LUDUS. Hvis der er tale om fravær af længere varighed, dvs. en uge eller mere, kan skolen forlange en lægeattest. Attesten betales af eleven. Hver elev har mulighed for at holde sig orienteret om eget registreret fravær i LUDUS.

Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, som er fastsat af lærerne. Manglende opgaveaflevering indgår i vurderingen af elevens studieaktivitet og vil kunne udløse en advarsel og en efterfølgende sanktion. Hvis det opdages, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, vil eleven modtage en advarsel. I gentagelsestilfælde kan det medføre bortvisning.”

Fraværsstatistik

  Samlet STX/HHX EUD/EUX (HG)   
April 2016 6.51% 6.32%       8.99%
April 2017 6.47% 6.34% 8.03%
April 2018 6.92% 6.77% 10.73%
April 2019 6.89% 6.64% 12.36%
April 2020  6.26% 6.05% 10.05%
April 2022   8.61%     8.51% 10.03%