IT-regler

Tilbage

Om anvendelse af computer ved terminsprøver og skriftlig eksamen 2019.

Generelle bestemmelser
Du må medbringe alle de hjælpemidler, der er tilladte ved den pågældende skriftlige eksamen.

Det gælder f.eks. også stile, opgaver mm. på elektronisk form.

Anvendelse af andre programmer eller filer end de tilladte opfattes som eksamenssnyd og behandles efter eksamensbekendtgørelsen:

For 3.g´s vedkommende gælder det eksamensbekendtgørelsen af 8. april 2016 (“Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser”, BEK. nr. 343 af 8. april 2016), paragraf 20, dvs. bortvisning.

For 1.g´s og 2.g´s vedkommende gælder det “Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”, BEK 1276 af 27 november 2017, §7. Her er sanktionen bortvisning eller karakteren -3.

De tilsynsførende vil løbende foretage stikprøvekontrol.

Uddybning af reglerne med hensyn til internettet:

3.g

Med mindre der for den enkelte prøve er fastsat andre regler gælder følgende, jævnfør §15 i eksamensbekendtgørelsen BEK 343 af 8. april 2016:

Eleverne har kun adgang til internettet hvad angår egne læremidler. Der er kun adgang til konkrete materialer, der er blevet anvendt i undervisningen. Dvs. har man f.eks. benyttet en bestemt artikel i Infomedia, har man adgang til denne og ikke andre artikler i Infomedia. Har man benyttet f.eks. videoklip fra en database eller lignende, har man adgang til de konkret benyttede videoklip, og ikke hele databasen.

I skal have styr på at undgå, at programmer som Facebook, Dropbox, Google-drev mm starter op i baggrunden. De skal være offline under eksamen. Diverse notater mm skal I derfor have lokalt på jeres computer.

Smartwatches, der kan kommunikere, er heller ikke tilladt at have med.

1.g og 2.g

Med mindre der for den enkelte prøve er fastsat andre regler gælder følgende, jævnfør §6 i eksamendsbekendtgørelsen BEK 1276 af 27.november 2017:

Adgang til internettet er kun tilladt hvad angår undervisningsmateriale der har været anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Denne adgang gælder kun, hvis materialet ikke kan medbringes og opbevares lokalt (dvs, elevernes egen computer). Egne notater skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Interaktive programmer må ikke tilgås.

I skal have styr på at undgå, at programmer som Facebook, Dropbox, Google-drev mm starter op i baggrunden. De skal være offline under eksamen.

Smartwatches, der kan kommunikere, er heller ikke tilladt at have med.

USB-pen
I alle fag, bortset fra musik, skal du selv medbringe en USB-pen, hvis du ønsker at anvende en sådan. I musik udleverer Lemvig Gymnasium en flash-pen til at gemme på. Egne medbragte USB-pens skal afleveres, hvis man går før prøven er slut. Man kan så komme ca. et kvarter efter sidste prøve er slut og få sin USB-pen tilbage.

De af skolen udleverede USB-pens skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med afleveringen af opgavebesvarelsen.

Udveksling af oplysninger m.m.
Det er (selvfølgeligt) ikke tilladt at udveksle oplysninger mellem maskinerne, hverken via lokalnettet eller ved andre former for kommunikation. Det er derfor ikke tilladt at have sit mail-program (ex. Outlook) kørende, selv om man ikke kommunikerer med det. Man må selvfølgelig ikke sende mail til andre og heller ikke til sig selv. Forsøg på at læse hinandens skærmbilleder er heller ikke tilladt. Overtrædelse af ovenstående er at betragte som eksamenssnyd.

Back-up m.m.
Det er dit eget ansvar at foretage den nødvendige lagring af tekster, herunder back-up/sikkerhedskopier. Det er en god idé, hvis du allerede fra starten gør dig klart, hvilket navn du vil give din besvarelse, og at du med det samme du starter skrivningen giver filen dette navn.

Teksten bør gemmes med passende mellemrum f.eks. 5-10 minutter. Husk at hvis du vil gemme flere udgaver af teksten, skal de have forskellige navne. Det anbefales, at du også gemmer på USB-pen, i tilfælde af at systemet bryder ned. Du skal i god tid inden terminsprøven/eksamen have afprøvet din gemmeprocedure, så du kan gemme både på USB-pen og på C-drevet og kan gemme flere udgaver af din besvarelse.

Du må ikke forlade dig på, at maskinerne evt. har automatisk back-up. Du skal selv foretage back-up.

Lad være med at bruge andet end bogstaver og tal i filnavne. Det kan give endog ganske alvorlige problemer.

Hvis der sker omfattende tab af data (tekst) som følge af, at du ikke har sikkerhedskopieret ofte nok, skal du fuldføre prøven uanset datatabet, evt. med papir og kuglepen/blyant. Der gives ikke tilladelse til omprøve med henvisning til, at du ikke har sikkerhedskopieret.

Bistand
Du kan ikke undervejs i prøven få hjælp til at anvende tekstbehandlingsprogrammet eller andre programmer. Det er dit eget ansvar at være fortrolig med programmerne, at kunne gemme/lagre tekster, sende til udprintning o.s.v. Kun ved teknisk nedbrud vil der naturligvis kunne tilkaldes en datavejleder til at hjælpe dig.

Strømsvigt, nedbrud der ikke umiddelbart kan afhjælpes.
Opstår der under prøven strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af edb-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres fortsættes prøven uden benyttelse af edb, dvs. med kuglepen/blyant og papir. Der tages kun i meget specielle tilfælde hensyn til den gene dette giver.

Udskrivning og aflevering
Det er en god idé at få udskrevet din tekst undervejs i prøven, bl.a. i tilfælde af at computeren helt eller delvist bryder ned.

Af hensyn til identifikation af udskrift skal hvert ark være forsynet med et sidehoved eller en sidefod, der oplyser skole, navn, klasse, sidenummer. Fx: Lemvig Gymnasium/Peter Nielsen/3x/side 3

Du skal beholde dine udskrifter på bordet, og de må ikke foldes eller deles.

Udskriftsprocedure for elever, der sidder ved maskiner med kablet netværksforbindelse

Du skal have tilladelse af en af de tilstedeværende vagter til at foretage udskrift.

Du kan ikke få udleveret et udprint, hvis ovenstående hoved ikke er på.

Udskriftsprocedure for elever, der sidder ved maskiner med trådløs netværksforbindelse, herunder med egen computer.
Udprintning foregår via EO-print (jvf. de udleverede vejledninger). Når du vil udskrive, skal du henvende dig til en vagt, der giver tilladelse til at foretage udprintning. Vagten bringer en udskrift hen til din plads efterfølgende. Du kan ikke få udleveret et udprint, hvis ovenstående hoved (skole, navn, klasse, sidenummer) ikke er på. Sidenummer kan du til nød tilføje bagefter manuelt.

Du skal selv i god tid inden terminsprøve/eksamen have fundet ud af, hvordan udprintningen ved hjælp af EO-print foregår.
NB: for at kunne udskrive opgaver lavet i TI-Interactive skal man have et program, der kan konvertere en TI-Interactive fil til en pdf-fil. Hvis man ikke har et sådant program skal man henvende sig til sin matematiklærer.

Udprintning ved hjælp af USB-pen (kun i nødstilfælde)
Der bliver også opstillet en computer direkte tilsluttet en printer i det pågældende lokale. Når du vil udskrive, skal du henvende dig til en vagt, der giver tilladelse til at foretage udprintning. Du tager så din USB-pen med hen til printermaskinen og printer selv ud, hvorefter du går tilbage til din plads. Husk at tage alle udskriftsark med og at lukke din tekstfil.

Maskine med egen printer
Hvis du sidder ved en maskine med egen printertilslutning, behøver du ikke tilladelse til at foretage udskrift.

Aflevering

Ved eksamen

Ved sommereksamen 2019 skal alle besvarelser afleveres i Netprøver. Det gælder dog ikke delprøver uden hjælpemidler, der afleveres håndskrevet.

Når du har afleveret henvender du dig til en vagt, der kontrollerer at opgaven er afleveret. Bemærk, at der kun må afleveres én fil, og denne skal være i pdf-format. Diverse bilag skal, hvis det overhovedet er muligt, indarbejdes i pdf-dokumentet. Du skal derfor være i stand til at kunne kombinere flere pdf-filer til én pdf-fil, ligesom du skal være i stand til at gemme f.eks. en Word-fil som en pdf-fil. Man kan i undtagelsestilfælde aflevere ekstramateriale i andre formater end pdf. For at kunne omdanne TI-Nspire filer til pdf-filer skal man have installeret en fysisk printer på sin computer.

Ved terminsprøver og årsprøver

Ved aflevering bestemmer du selv hvilke af de udskrevne ark, der skal afleveres til bedømmelse. Opgavebesvarelsen kan kun afleveres som udskrift (papir), med mindre andet er aftalt. Din besvarelse skal lægges i et sædvanligt dobbelt eksamensark (foldet A3) med sædvanligt udfyldt eksamens”hoved”, og du underskriver på forsiden af omslaget en erklæring om at du ikke har snydt. Det skal bemærkes, at omslaget ikke skal tælles med i antal ark. Bemærk at de enkelte ark i udskriften skal være fortløbende nummereret.

Bemærk, at udprintet skal være klar ved prøvens slutning, det er ikke nok, at det ligger i printerkøen.

Der vil i visse fag være tale om elektronisk aflevering (i LUDUS). Der vil så i LUDUS være indsat en aflevering på prøvedatoen for de pågældende fag. Når du har afleveret henvender du dig til en vagt, der kontrollerer at opgaven er afleveret.

Til lærerne

Det forudsættes, af faglærerne og vagterne er bekendt med de her beskrevne regler. I øvrigt gælder de almindelige eksamensrutiner også for skriftlig eksamen med computer.

Vigtige huskeregler:

1)      I må ikke hjælpe eleverne med betjeningen af tekstbehandlingsprogrammerne og andre benyttede programmer.

2)     Husk ved udskrift at kontrollere, at det er den rigtige elev, der får udleveret udskriften. Dette indebærer kontrol af oplysningerne på selve udskriften, sammenholdt med oplysningerne på den klasse/hold liste, der er ved hver elevs bord. Hvis du er vagt i hallen, og udprintningen foregår ved hjælp en en USB-pen, skal du huske at overvære når eleverne printer ud, og se efter at de tager alt udprint og USB-stikket med igen samt lukker dokumentet ned. Kun én elev ad gangen må befinde sig ved hver printermaskine. Hvis eleverne selv medbringer printer, kan de uhindret skrive ud.

Hvis de krævede oplysninger (Skole, Navn, Klasse) ikke er påtrykt hvert ark, må udskriften ikke udleveres. Sådanne udskrifter lægges et sikkert sted.

3)      Husk ved afleveringen af opgavebesvarelsen at kontrollere, at alle formelle regler er overholdt. (punkterne “Udskrivning” og ”Aflevering”. Ved digital aflevering skal I blot sikre jer, at eleven har afleveret. Dvs. at eleverne skal vise, at de har afleveret i Netprøver eller i LUDUS.