AT, SRP og den tværfaglige progression

Tilbage

For stx-elever med start før 2017 peger det tværfaglige arbejde frem mod bl.a. eksamen i Almen studieforberedelse. AT udgør 10% af undervisningstiden og har ifølge Læreplanen følgende formål:
”Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.
Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse styrke elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem fag og bidrage til at kvalificere deres valg af fag i gymnasiet og deres valg af videregående uddannelse.”
Her kan du se, hvordan vi har tilrettelagt almen studieforberedelse på Lemvig Gymnasium.

Andre links

For stx-elever med start fra og med 2017 peger det tværfaglige arbejde over tre år frem mod studieretningsprojektet (SRP). SRP’en består af både en akademisk skriftlig opgave og en mundtlig eksamen, der uddyber det skriftlige produkt, og hvor eleven sammen med eksaminatorer i de indgående fag diskuterer emnet og det metodiske i elevens undersøgelse. Eleverne arbejder i løbet af de tre år med tværfaglighed i både den daglige undervisning og i forbindelse med større projekter som dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven, innovationsforløbet mv. I løbet af disse forløb skulle eleverne gerne blive klædt på til både at undersøge noget ved brug af faglig viden og faglige metoder, at reflektere over valget af fag og metoder og at formidle deres faglighed på akademisk vis – skriftligt såvel som mundtligt.

Læs mere om de enkelte opgaver under stx-fanens skriftlighed.

 

 

_MKF6676