Kvalitetsystem

Tilbage

Kvalitetssystem – Lemvig Gymnasium

Lemvig Gymnasiums kvalitetssystem er en systematisering af elementer af skolens arbejde med at uddanne fagligt dygtige og livsduelige unge. Kvalitetssystemet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om gymnasiale uddannelser (§71), bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (§§59-63) og tilhørende vejledning.

Kvaliteten er til enhver tid beskrevet i ministerielle love, bekendtgørelser og vejledninger og er på Lemvig Gymnasium også udtrykt i vores værdigrundlag, som gengives her:

Vi bidrager til at dimittere livsduelige og dygtige unge, til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme, og til at egnen fortsat udvikles og vokser økonomisk og kulturelt.

Vi dimitterer unge inden for et bredt udbud af studieretninger. Vi ønsker dog ikke alene at uddanne, men også udvikle de unge mennesker til hele mennesker, der kan være med til at forme såvel deres som vores fælles fremtid. For os handler det ikke kun om at udvikle stærke faglige kundskaber, men også om at udvikle de tre sæt af kompetencer der gør os livsduelige: de personlige, de sociale og de faglige kompetencer. Med stærke kompetencer inden for disse tre områder tror vi på, at de unge får et livsdueligt fundament samt en viden og indsigt, der giver dem både lyst og evner til at forme deres fremtid.

Vi vil være blandt de bedste og mest attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer i Danmark, kendetegnet ved at dimittere livsduelige og dygtige unge, til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. Vi forstår god kvalitet som høj faglighed, stærkt fællesskab, begejstring og livsglæde på en skole, hvor arbejdet med elevernes alsidige kundskaber står i centrum.

Vi ønsker tillige at være en arbejdsplads, der kan være et forbillede for andre.

Samtidig vil vi ved hjælp af rammerne og aktiviteterne at være et centralt kultur-, kundskabs- og kompetenceudviklingscentrum for egnen.

Værdier som vi sætter særligt højt i det daglige er:

Vi sikrer høj kvalitet

Vi ønsker i alt det vi gør en høj grad af kvalitet. Det drejer sig om høj faglighed i gode rammer. Det handler ikke kun om at gøre tingene rigtigt men også om at gøre de rigtige ting. Derfor omfatter vores faglighed også at uddanne unge til ansvarlighed, en demokratisk livsform og selvstændighed.

Nysgerrighed, åbenhed og kritisk tankegang opfatter vi som vigtige egenskaber i forhold til at være livsduelig.

Kvalitet vil vi på udvalgte områder løbende sætte mål for. Det kan fx være på parametre som karaktergennemsnit, fraværsprocenter, gennemførelsesprocenter, tilfredshed blandt elever og ansatte, osv. Kvaliteten udvikles i en evalueringskultur i overensstemmelse med det ministerielle tilsyn.

Vi tager ansvar

Som en moderne skole, hvor vi ønsker at udvikle livsduelige unge er det vigtigt for os, at de enkelte unge påtager sig personligt lederskab, dvs. tager ansvar for naturen, samfundet, fællesskabet og sig selv. Det er vigtigt for os at udvikle både viljen, lysten og evnen til at påtage sig ansvar under hensyntagen til helheden.

Derfor forventer vi og påtager os medansvar. Det være sig over for undervisningen, – herunder grundig forberedelse og lektielæsning, som overfor øvrige opgaver.

Vi (elever, lærere og andre ansatte) tager med andre ord ansvar og ejerskab for vores gymnasium – også uden for skoletiden.

Vi praktiserer nærhed og demokrati

I dagligdagen ønsker vi at møde unge mennesker i en kultur, hvor medindflydelse, respekt og nærhed er i højsædet. Vi vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads med gensidig tillid og respekt, – såvel mellem lærere og elever, som mellem ledelse og ansatte. Det giver også fundamentet for at kunne fastholde og udvikle en skole med rummelighed og plads til mange forskellige typer mennesker. En skole hvis rammer modvirker problemer som chikane og mobning og i stedet fremmer engagement og trivsel.

Vi samarbejder

At kunne samarbejde med andre mennesker på tværs af fagligheder, holdninger, alder, køn, etnicitet mm. er og vil være en central kompetence. Evnen og viljen til at samarbejde er et centralt element ikke alene i dannelsen til et demokratisk samfund, men også for fortsat at kunne udvikle de fordele den danske og skandinaviske kultur har i et globalt samfund. Når vi underviser, planlægger og gennemfører forskellige aktiviteter sker det gennem et tæt samarbejde med hinanden og også gerne med eksterne partnere, fordi vi tror, vi når de bedste resultater gennem samarbejde. Gennem et tæt samarbejde med egnens virksomheder og interessenter vil vi give de unge interesse for egnen, kunsten og den natur vi omgives af og de spændende fremtidsmuligheder egnens virksomheder og institutioner (private som offentlige) kan tilbyde.

Vi praktiserer tillid og konsekvens

Tillid skal være en bærende værdi på skolen. Dette gælder både i forholdet mellem ansatte og mellem elever og lærere. Flere og flere områder bliver underlagt regler og kontrol, men vi tror det er vigtigt inden for de lovgivningsmæssige krav der er til skolen, at forvalte disse krav på en måde så der gives størst mulig frihed til de enkelte. Der skal være plads til at udvise engagement, tage initiativer, til at forsøge sig frem, til at sikre innovation, osv. Vi vil derfor forvalte tingene på en måde, så der for alle gives frihed under ansvar. I lærergerningen skal tillid i vores optik ikke forstås som ”hver persons ret til at passe sig selv”. Tillid skal altid ledsages af tæt dialog om arbejdsopgaverne.

Tillid og konsekvens er for os tæt forbundet. Et brud på tilliden vil derfor få tydelige konsekvenser.

Kvalitetssikring

Målopfyldelsen og kvaliteten sikres løbende med den nære kontakt og de åbne kommunikationslinjer der findes på skolen mellem elever, forældre, ledelse og alle ansatte.

Desuden har vi på det formelle område:

Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer: Hver lærer holder på hvert hold skriftlige, anonyme, faglige og undervisningsmæssige kvalitetsevalueringer mindst to gange pr. skoleår. De er primært til lærerens og holdets brug til forbedring af undervisningens kvalitet. Eleverne skal på denne måde løbende have mulighed for at ytre ønsker til og/eller utilfredshed med undervisningens form, niveau, indhold, tilrettelæggelse mv., og læreren får således løbende mulighed for inden for de givne faglige rammer at tilpasse undervisningen til det enkelte hold. Læreren skal gemme holdets evalueringer, indtil holdet afslutter faget, således at evalueringerne kan indgå i fx MUSamtaler eller elevhenvendelser af forskellig art.

Elevtrivselsundersøgelse: Hvert år udfylder alle elever et omfattende evalueringsskema om skolens undervisningsmiljø med mulighed for at komme med gode råd til skolen om fremtiden. Spørgerammen er centralt stillet, indgår i det centrale tilsyn med skolen, men danner naturligvis samtidig grundlag for, at vi som skole udarbejder en handlingsplan på baggrund af elevernes svar. Ud over denne centralt stillede ETU lader vi også hvert år vores 1. årgang evaluere grund- og introforløbet. Handlingsplaner på baggrund af begge undersøgelser udformes af ledelsen i samarbejde med elevråd, studievejledere, aktivitetsudvalget og pedeller. Resultaterne af evalueringerne er derefter tilgængelige for alle på skolens hjemmeside.

Studievejledernes udslusningssamtaler med alle afgangselever: For at sikre sig, at afgangseleverne har en plan for tiden efter eksamen, gennemfører studievejlederne udslusningssamtaler med alle eleverne. Herunder evalueres også om skolens mål er nået.

Årsafslutningssamtaler: Teamlærerne afholder i løbet af maj og juni individuelle samtaler med alle elever på 1. og 2. årgang. Fokus i disse samtaler ligger på trivsel og studievaner og på, hvordan den enkelte elev skal lægge sit fokus i det kommende skoleår.

Studievejledernes indslusningssamtaler med alle på 1. årgang: I løbet af september/oktober afholder studievejlederne samtaler med alle elever på 1. årgang. Vi gør på Lemvig Gymnasium meget ud af trivsel i introforløbet og har fokus på, hvor meget trivslen betyder for læringen hos den enkelte elev. I disse samtaler spørges der ind til netop trivsel samt klassekultur og forventninger.

Timepulje til faglig kvalitetssikring på et individuelt niveau: Med 2017-Reformen af gymnasiet afgav en række af gymnasiets fag nogle timer af elevernes fordybelsestid. Disse timer blev samlet i en pulje på 130 timer, som gymnasierne skal fordele til fag og faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats. Det kan være i forhold til faglige mål inden for bestemte fag eller mere overordnede mål i forhold til studiekompetence, herunder specielt skriftlige kompetencer. Timerne skal anvendes så alle elever får glæde af dem – på hver deres indsatsområde og hver deres niveau.

På Lemvig Gymnasium har vi valgt at fordele timerne på de fag og forløb, hvor vi af erfaring ved, at eleverne har brug for vejledning og træningstid. Det drejer sig fx om flerfaglige projekter, b-niveau-fag med skriftlig eksamen, forløbene omkring de større skriftlige opgaver, introduktion til nye genrer og om opgraderingshold fra b- til a-niveau. Timerne afholdes af klassens faglærer for enten hele klassen eller som intensive kurser for en mindre gruppe af elever, og de er fordelt, så alle elever i løbet af de tre år får puljens 130 timer i skemaet.

ETU

Resultatet af den årlige elevtrivselsundersøgelse kan ses i ministeriets datavarehus på disse links. Nogle data er dog kun tilgængelige med login.

ETU-handlingsplan april 2021 – stx og hhx

EUD/EUX https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx

STX/HHX https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/146.aspx

Handlingsplan 2020 er udarbejdet på baggrund af ETU’en 2019 og skolens egen spørgeskemaundersøgelse om det fysiske og æstetiske undervisnings-miljø.

Elevtrivselsundersøgelse 2018-19

Handlingsplan ETU 2018-19

Evaluering af Grundforløb 2018

Handlingsplan som opfølgning på obligatorisk ETU for EUD 2018

Selvevaluering

Selvevaluering – juni 2021

Selvevaluering – marts 2020

Selvevaluering – maj 2019

Selvevaluering – maj 2018

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelsen

Handlingsplan for øget gennemførelse 2018

Frafaldstatistik EUD 2019

Handlingsplan på baggrund af evaluering af dho- og sro-forløb 2019

kvalitetssikring af dho- og sro-evaluering og handlingsplan 18-19