Eksamensrutiner

Tilbage

Terminsprøver, skriftlig eksamen

 1. Det er vigtigt, specielt til eksamen, at de tilsynsførende sætter sig grundigt ind i dels de generelle regler der gælder for skriftlig eksamen, og dels de specielle regler for de enkelte fag.
  Der vil i hallen være fremlagt lister over de tilladte hjælpemidler i hvert enkelt fag og niveau.
 2. Det er faglærernes opgave at informere eleverne på det enkelte hold om de tilladte hjælpemidler.
  Skolen udleverer papir. Alt andet medbringes af eleverne.
 3. Ved hver skriftlig prøves start er det vigtigt, at eleverne gøres opmærksomme på følgende:
  a) Toiletregler:
  Hvis man ønsker at komme på toilet, skal man henvende sig til en tilsynsførende, og man må ikke forlade sin plads, før man har fået lov til det. Hvis der kun er to vagter i hallen kan der selvfølgelig kun komme én på toilet. I de andre eksamenslokaler kan der komme én på toilet af gangen.
  b) Hvis man vil i kontakt med de tilsynsførende, skal man markere tydeligt.
  c) Ingen må gå det sidste kvarter før hver prøves afslutning. Man må meget gerne aflevere, men skal blive på sin plads indtil prøven er forbi.
  d) De må først gå, når de har afleveret besvarelsen til en tilsynsførende, eller en tilsynsførende har kontrolleret, at opgaven er afleveret digitalt. De skal med deres underskift på omslagsarket erklære at de har lavet opgaven uden at snyde. De elever, der går før deres prøve er slut må ikke tage opgavearket eller kladden med ud, men må komme når alle prøver den pågældende dag er færdige og få det udleveret. En eventuel diskette, USB-pen eller andet lagermedium må heller ikke tages med ud før prøven er slut. Det samme gælder selvfølgelig en computer.
  e) De må ikke medbringe mobiltelefoner, heller ikke hvis de ikke er tændte. Disse afleveres til de tilsynsførende, og kan fås igen når de pågældende elever afslutter dagens eksamen.
  f) Når alle opgaver er udleveret, skal man sikre sig, at alle har fået en opgave, og at det er den rigtige. Det gælder ikke ved digitalt udleverede opgaver.
 4. Når en elev afleverer, skal den tilsynsførende sikre sig, at “hovedet” er korrekt udfyldt på alle de ark, der afleveres til bedømmelse. Det er specielt vigtigt at “ark. nr.” og “antal ark” er korrekt udfyldt, i overensstemmelse med hvad der afleveres, samt at eleven har underskrevet omslagsarket. Den tilsynsførende bekræfter med sin signatur, at have kontrolleret ovenstående. Man skal sikre sig, at eleven får afleveret alt det, der ønskes bedømt. Derfor er det også vigtigt at signeringen af opgavebesvarelserne foregår i afleveringsøjeblikket, og ikke først bagefter. Man bedes bemærke, at kladdebegrebet er afskaffet. Det betyder, at eleverne skal aflevere det, der ønskes bedømt og kun det. Det som eleven ikke afleverer smides i de opstillede papirkurve eller i en anden kasse, så det ikke blandes sammen med besvarelserne. Eleverne må intet tage med ud, før prøven officielt er slut. De tilsynsførende anmodes om at lægge besvarelserne i nr. orden, når de lægges i bundter. Ved elektronisk aflevering skal eleverne vise, at der er afleveret i Netprøver (eksamen) eller LUDUS (terminsprøver, årsprøver).
 5. Den enkelte lærer skal (selvfølgelig) selv checke vagtplanen og huske at møde op. Hvis man ønsker at bytte en vagt, må man selv finde én at bytte med. Et eventuelt vagtbytte skal meddeles til mig. Det er vigtigt, at man i god tid inden terminsprøve/skriftlig eksamen/årsprøve meddeler mig, hvis man ikke er til rådighed, f.eks. pga. kurser eller lignende. Husk at vagterne “deles” om pauserne. Dvs. at de, der f.eks. har vagt i 4. lektion møder i hallen kl. 1040, og de der har vagt i 5. lektion møder kl. 1145.
  I øvrigt skal det første hold tilsynsførende selvfølgelig også møde kl. 850.

Mundtlig eksamen

Det forudsættes, at lærerne er klar over alle de generelle og specielle regler for eksamens afholdelse. Nye lærere bedes holde tæt kontakt med fagkollegerne og eventuelt mig, hvis de er usikre på noget. Ligeledes bedes fagkollegerne tage en snak med nye kolleger og sikre sig, at de kender de gældende regler. Husk at sende eksamensspørgsmålene i god tid. Spørgsmålene sendes til censors ansættelsessted, jævnfør censorlisten, hvis ikke andet er aftalt. Husk at eksaminator skal fremlægge papir til at foretage notater på.

Det forudsættes endvidere, at man som eksaminator eller censor kender de væsentligste krav og regler i forbindelse med mundtlig eksamen. Det gælder bl.a. eksamensbekendtgørelsen af 8. april 2016 (“Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser”, BEK. nr. 343 af 8. april 2016, samt “Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”, BEK nr 1276 af 27. november 2017), og reglerne for eksamen i de enkelte fag. Man skal selvfølgelig også kende fagbekendtgørelsen med tilhørende vejledning. NB: 3.g elever er kun omfattet af BEK 343, 1.g og 2.g elever er omfattet af BEK 1276, og af BEK 343, den sidste med undtagelse af paragrafferne 15, 20, 40-44.

Det er den enkelte lærers opgave, at orientere eleverne om de regler der gælder for mundtlig eksamen i det pågældende fag, herunder hjælpemidler, forberedelsestid og eksaminationstid.

Censor- og lærerfrokost
Eksaminatorerne opfordres kraftigt til at spise den af kantinen tilberedte frokost sammen med censorerne, bl.a. for at sikre en hyggelig atmosfære de enkelte eksamensdage.

Eksaminator skal huske at minde censor om bestilling af frokost allerede fra morgenstunden.