Kvalitetsystem

Tilbage

Kvalitetssystem – Lemvig Gymnasium

Lemvig Gymnasiums kvalitetssystem er en systematisering af elementer af skolens arbejde med at uddanne fagligt dygtige og livsduelige unge. Kvalitetssystemet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om gymnasiale uddannelser (§71), bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (§§59-63) og tilhørende vejledning.

Kvaliteten er til enhver tid beskrevet i ministerielle love, bekendtgørelser og vejledninger og er på Lemvig Gymnasium også udtrykt i vores værdigrundlag, som gengives her:

Vi bidrager til at dimittere livsduelige og dygtige unge, til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme, og til at egnen fortsat udvikles og vokser økonomisk og kulturelt.

Vi dimitterer unge inden for et bredt udbud af studieretninger. Vi ønsker dog ikke alene at uddanne, men også udvikle de unge mennesker til hele mennesker, der kan være med til at forme såvel deres som vores fælles fremtid. For os handler det ikke kun om at udvikle stærke faglige kundskaber, men også om at udvikle de tre sæt af kompetencer der gør os livsduelige: de personlige, de sociale og de faglige kompetencer. Med stærke kompetencer inden for disse tre områder tror vi på, at de unge får et livsdueligt fundament samt en viden og indsigt, der giver dem både lyst og evner til at forme deres fremtid.

Vi vil være blandt de bedste og mest attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer i Danmark, kendetegnet ved at dimittere livsduelige og dygtige unge, til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. Vi forstår god kvalitet som høj faglighed, stærkt fællesskab, begejstring og livsglæde på en skole, hvor arbejdet med elevernes alsidige kundskaber står i centrum.

Vi ønsker tillige at være en arbejdsplads, der kan være et forbillede for andre.

Samtidig vil vi ved hjælp af rammerne og aktiviteterne at være et centralt kultur-, kundskabs- og kompetenceudviklingscentrum for egnen.

Værdier som vi sætter særligt højt i det daglige er:

Vi sikrer høj kvalitet

Vi ønsker i alt det vi gør en høj grad af kvalitet. Det drejer sig om høj faglighed i gode rammer. Det handler ikke kun om at gøre tingene rigtigt men også om at gøre de rigtige ting. Derfor omfatter vores faglighed også at uddanne unge til ansvarlighed, en demokratisk livsform og selvstændighed.

Nysgerrighed, åbenhed og kritisk tankegang opfatter vi som vigtige egenskaber i forhold til at være livsduelig.

Kvalitet vil vi på udvalgte områder løbende sætte mål for. Det kan fx være på parametre som karaktergennemsnit, fraværsprocenter, gennemførelsesprocenter, tilfredshed blandt elever og ansatte, osv. Kvaliteten udvikles i en evalueringskultur i overensstemmelse med det ministerielle tilsyn.

Vi tager ansvar

Som en moderne skole, hvor vi ønsker at udvikle livsduelige unge er det vigtigt for os, at de enkelte unge påtager sig personligt lederskab, dvs. tager ansvar for naturen, samfundet, fællesskabet og sig selv. Det er vigtigt for os at udvikle både viljen, lysten og evnen til at påtage sig ansvar under hensyntagen til helheden.

Derfor forventer vi og påtager os medansvar. Det være sig over for undervisningen, – herunder grundig forberedelse og lektielæsning, som overfor øvrige opgaver.

Vi (elever, lærere og andre ansatte) tager med andre ord ansvar og ejerskab for vores gymnasium – også uden for skoletiden.

Vi praktiserer nærhed og demokrati

I dagligdagen ønsker vi at møde unge mennesker i en kultur, hvor medindflydelse, respekt og nærhed er i højsædet. Vi vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads med gensidig tillid og respekt, – såvel mellem lærere og elever, som mellem ledelse og ansatte. Det giver også fundamentet for at kunne fastholde og udvikle en skole med rummelighed og plads til mange forskellige typer mennesker. En skole hvis rammer modvirker problemer som chikane og mobning og i stedet fremmer engagement og trivsel.

Vi samarbejder

At kunne samarbejde med andre mennesker på tværs af fagligheder, holdninger, alder, køn, etnicitet mm. er og vil være en central kompetence. Evnen og viljen til at samarbejde er et centralt element ikke alene i dannelsen til et demokratisk samfund, men også for fortsat at kunne udvikle de fordele den danske og skandinaviske kultur har i et globalt samfund. Når vi underviser, planlægger og gennemfører forskellige aktiviteter sker det gennem et tæt samarbejde med hinanden og også gerne med eksterne partnere, fordi vi tror, vi når de bedste resultater gennem samarbejde. Gennem et tæt samarbejde med egnens virksomheder og interessenter vil vi give de unge interesse for egnen, kunsten og den natur vi omgives af og de spændende fremtidsmuligheder egnens virksomheder og institutioner (private som offentlige) kan tilbyde.

Vi praktiserer tillid og konsekvens

Tillid skal være en bærende værdi på skolen. Dette gælder både i forholdet mellem ansatte og mellem elever og lærere. Flere og flere områder bliver underlagt regler og kontrol, men vi tror det er vigtigt inden for de lovgivningsmæssige krav der er til skolen, at forvalte disse krav på en måde så der gives størst mulig frihed til de enkelte. Der skal være plads til at udvise engagement, tage initiativer, til at forsøge sig frem, til at sikre innovation, osv. Vi vil derfor forvalte tingene på en måde, så der for alle gives frihed under ansvar. I lærergerningen skal tillid i vores optik ikke forstås som ”hver persons ret til at passe sig selv”. Tillid skal altid ledsages af tæt dialog om arbejdsopgaverne.

Tillid og konsekvens er for os tæt forbundet. Et brud på tilliden vil derfor få tydelige konsekvenser.

I det følgende beskrives systematiseringen af vores kvalitetsarbejde som et årshjul

Januar-februar

 • Der udarbejdes årsrapport, hvor der afrapporteres om ministerielt fastsatte kvalitetsmål som eksempelvis karaktergennemsnit, løfteevne, frafald, fravær.
 • Der udarbejdes handlingsplan for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne
 • MUS / GRUS planlægges og gennemføres hen over foråret
 • Pædagogisk dag med fokus på indsatsområder afholdes typisk i januar

Marts-april

 • Terminsprøver (kan udmønte i ekstra indsatser frem mod skoleårets afslutning)
 • Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer i fagene
 • Samtaler om standpunktskarakterer
 • Lærerforsamling i forbindelse med afgivelse af standpunktskarakterer. Alle lærere deltager i lærerforsamling for alle klasser

Maj-juni

 • Årsafslutningssamtaler (1./2.g) og evaluering med afgangselever
 • Årsprøver og eksamen
 • Selvevaluering udfærdiges på baggrund af årsrapport, pædagogiske initiativer og årets evalueringer (MUS, APV, ETU, faglige prøver, ) og lægges på hjemmesiden efter drøftelse i bestyrelsen.
 • Handlingsplan for det kommende år udfærdiges på baggrund af selvevalueringen og drøftes med bestyrelsen. Handlingsplanen lægges på skolens hjemmeside, hvor de sidste års handlingsplaner forefindes.

August-oktober

 • Bestyrelsen udfærdiger evt. resultatlønskontrakt for rektor med udgangspunkt i blandt andet handlingsplanen. Der udfærdiges resultatlønsrapport for det forgangne år
 • Indslusningssamtaler med nye elever.
 • Grundforløbet afsluttes for elever på stx og hhx. Matematikscreening. Test i AP, ØG og NV. Evaluering heraf.
 • APV planlægges og gennemføres i løbet af efteråret

November-december

 • Elevtrivselsmåling og efterfølgende handlingsplan
 • Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer i fagene (skriftlige)
 • Samtaler om standpunktskarakterer (2./3. årgang)
 • Samtaler med 1. årgang om studieretningsvalg og formativ evaluering om standpunkt, skolestart og trivsel (uden standpunktskarakter)
 • Ledelse og studievejledere har dialog med UU om elever med særlige udfordring/frafaldstruede elever

Selvevaluering

Selvevaluering – maj 2018

dimission