Kvalitetssikring

Tilbage

Målopfyldelsen og kvaliteten sikres løbende med den nære kontakt og de åbne kommunikationslinjer der findes på skolen mellem elever, forældre, ledelse og alle ansatte.

Desuden har vi på det formelle område:

Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer: Hver lærer holder på hvert hold skriftlige, anonyme, faglige og undervisningsmæssige kvalitetsevalueringer mindst to gange pr. skoleår. De er primært til lærerens og holdets brug til forbedring af undervisningens kvalitet. Eleverne skal på denne måde løbende have mulighed for at ytre ønsker til og/eller utilfredshed med undervisningens form, niveau, indhold, tilrettelæggelse mv., og læreren får således løbende mulighed for inden for de givne faglige rammer at tilpasse undervisningen til det enkelte hold. Læreren skal gemme holdets evalueringer, indtil holdet afslutter faget, således at evalueringerne kan indgå i fx MUSamtaler eller elevhenvendelser af forskellig art.

Undervisningsmiljøvurdering: Mindst hvert tredje år udfylder alle elever i et omfattende evalueringsskema om skolens undervisningsmiljø med mulighed for at komme med gode råd til skolen om fremtiden. Elevrådet hjælper med udformningen af spørgeskemaet og udpegning af særlige fokuspunkter. Der laves efterfølgende handlingsplan på baggrund af elevernes svar. Handlingsplanen udformes af ledelsen i samarbejde med elevråd, studievejledere og aktivitetsudvalget. Resultaterne af evalueringen er derefter tilgængelige for alle på skolens hjemmeside.

Studievejledernes udslusningssamtaler med alle afgangselever: For at sikre sig, at afgangseleverne har en plan for tiden efter eksamen, gennemfører studievejlederne udslusningssamtaler med alle eleverne. Herunder evalueres også om skolens mål er nået.

Årsafslutningssamtaler: Teamlærerne afholder i løbet af maj og juni individuelle samtaler med alle elever på 1. og 2. årgang. Fokus i disse samtaler ligger på trivsel og studievaner og på, hvordan den enkelte elev skal lægge sit fokus i det kommende skoleår.

Studievejledernes indslusningssamtaler med alle på 1. årgang: I løbet af september/oktober afholder studievejlederne samtaler med alle elever på 1. årgang. Vi gør på Lemvig Gymnasium meget ud af trivsel i introforløbet og har fokus på, hvor meget trivslen betyder for læringen hos den enkelte elev. I disse samtaler spørges der ind til netop trivsel samt klassekultur og forventninger.

Timepulje til faglig kvalitetssikring på et individuelt niveau: Med 2017-Reformen af gymnasiet afgav en række af gymnasiets fag nogle timer af elevernes fordybelsestid. Disse timer blev samlet i en pulje på 130 timer, som gymnasierne skal fordele til fag og faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats. Det kan være i forhold til faglige mål inden for bestemte fag eller mere overordnede mål i forhold til studiekompetence, herunder specielt skriftlige kompetencer. Timerne skal anvendes så alle elever får glæde af dem – på hver deres indsatsområde og hver deres niveau.

På Lemvig Gymnasium har vi valgt at fordele timerne på de fag og forløb, hvor vi af erfaring ved, at eleverne har brug for vejledning og træningstid. Det drejer sig fx om flerfaglige projekter, b-niveau-fag med skriftlig eksamen, forløbene omkring de større skriftlige opgaver, introduktion til nye genrer og om opgraderingshold fra b- til a-niveau. Timerne afholdes af klassens faglærer for enten hele klassen eller som intensive kurser for en mindre gruppe af elever, og de er fordelt, så alle elever i løbet af de tre år får puljens 130 timer i skemaet.


Evalueringer
3.g-evaluering – maj 2006 – handlingsplan
3.g-evaluering – april 2008 – handlingsplan
3.g-evaluering – maj 2010 – handlingsplan
Undervisningsmiljøvurdering januar 2012 – handlingsplan
Undervisningsmiljøvurdering april 2013
Evaluering fusion HG – marts 2014
Evaluering fusion 1g – marts 2014
Evaluering fusion 2.g og 3g – marts 2014
Handlingsplan fusion – marts 2014
Undervisningsmiljøvurdering april 2015 – Handlingsplan 2015

Opfølgningsplaner

Opfølgningsplan HHX – december 2015

Handlingsplan som opfølgning på obligatorisk ETU for EUD 2018

 

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelsen

Handlingsplan for øget gennemførelse 2018

_MKF6858_1-2